0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Ankara Vergi Avukatı

vergi hukuku avukatı

Bireyler ve işletmeler için ilgili danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak çoğu durumda son derece önem arz eden bir konudur. Çünkü vergisel süreçler çoğu zaman karmaşık bir hal almaktadır. Bu durumun içinden çıkabilmek, yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hareket edebilmek için konunun önemi bir hayli büyüktür.

Ankara Vergi Avukatı Hangi Konularda Hizmet Verir?

Vergi davaları, şahısların veya şirketlerin vergi mevzuatıyla ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek veya hukuki haklarını savunmak için mahkemeye başvurdukları hukuki süreçleri ifade eder. Bu süreçte vergi konusunda uzmanlaşmış bir vergi avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

Vergi hukuku oldukça karmaşık ve sürekli değişen bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle vergi davalarının bir vergi avukatı ile takip edilmesinin önemi oldukça büyüktür. Ankara vergi avukatının rolü ve önemi aşağıdaki şekillerde açıklanabilir:

Vergi Danışmanlığı: Vergi avukatı, şahıs ve işletmelerin vergi yasalarına uygun şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur. Vergi mevzuatı karmaşıktır ve sık sık değişebilir. Vergi avukatları, müvekkillerine güncel vergi yasaları hakkında danışmanlık yaparak, yasalara uygun şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.

Vergi Planlaması: Uzman vergi avukatı, müvekkillerinin vergi yükünü azaltmaya yardımcı olacak stratejiler geliştirir. Yasal yollarla vergi avantajları elde etmek için vergi planlaması yaparlar. Bu işlemler; yatırım kararları, varlık dağılımı ve gelir yönetimi gibi konuları içerebilir.

Vergi İnceleme Danışmanlığı: Vergi avukatı, vergi ihtilaflarının ortaya çıkması halinde müvekkilleri adına savunma yapar. Vergi idaresiyle yaşanan uyuşmazlıklar veya vergi denetimleri sırasında vergi avukatı, müvekkilleri adına müzakerelere katılır, belgeleri hazırlar ve hukuki süreçleri yönetir. Vergi avukatı gerektiğinde inceleme sonrası yapılan tarhiyatlar için uzlaşma görüşmelerine katılır.

Vergi Dava Takibi: Mükellefler adına vergi inceleme raporu ve vergi tekniği raporuna dayanılarak tarhedilen vergi ve cezalar başta olmak üzere, tüm vergisel süreçlere ilişkin olarak Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davaların takibi yapılır.

Varlıkların Korunması: Vergi avukatı, müvekkillerinin varlıklarını vergisel risklere karşı koruma konusunda yardımcı olabilir. Bu, şirket sahiplerinin kişisel mal varlıklarını işletme varlıklarından ayrı tutma stratejilerini içerebilir.

Uluslararası Vergilendirme: Uluslararası işlemler ve kazançlar söz konusu olduğunda, uluslararası vergi anlaşmalarında yer alan hükümler dikkate alınarak, mükellef haklarının savunulması gerekir. Vergi avukatı, müvekkillerinin uluslararası işlemleri sırasında uygun vergi stratejilerini uygulamalarına yardımcı olur.

Vergi Teşvikleri: Vergi avukatı, müvekkillerine vergi indirimleri, teşvikler ve istisnalar gibi avantajlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda danışmanlık yapar.

Vergi avukatı; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi KDV, ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Damga Vergisi başta olmak üzere tüm vergi türleri için ayrı ayrı dava hizmeti verir.

Vergi avukatı, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine vergi konularında hukuki yardım sağlayarak, hem dava takiplerini gerçekleştirir hem de yasal yollarla vergi yükünü en aza indirmelerine yardımcı olurlar.

vergi hukuku avukatı

Ankara Vergi Avukatı Hizmetleri Neledir?

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, vergi sistemiyle ilgili yasaları, düzenlemeleri ve kuralları içeren hukuki bir alanı ifade eder. Vergi hukuku, devletin gelir elde etmek ve kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla bireyler, işletmeler ve diğer kurumlar üzerinden vergi toplama yetkisini düzenler.

Vergi hukuku avukatı, vergi hukukuyla ilgili yasal konularda danışmanlık yapma ve temsil etme konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Vergi hukuku avukatları, bireyler, işletmeler ve diğer mükelleflerle vergi otoriteleri arasındaki ilişkilerde hukuki rehberlik sağlar ve müvekkillerini vergi hukukunun karmaşıklığına karşı korur.

Vergi Ceza Avukatı Hizmetleri

Vergi ceza avukatı, vergi ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Vergi cezalarıyla ilgili durumlarda bireylerin veya işletmelerin haklarını savunmak, danışmanlık yapmak ve hukuki süreçleri yönetmek gibi konularda yardımcı olurlar. Vergi ceza avukatlarının rolü ve işlevleri şunlar olabilir:

1- Vergi idaresi tarafından uygulanan vergi cezalarına karşı itiraz etmek ve savunma yapmak. Vergi ceza avukatı, cezanın haksız veya orantısız olduğunu kanıtlamaya çalışır. Vergi ceza avukatı, mahkemede müvekkillerini temsil eder, hukuki argümanlar sunar ve mahkemeye ceza konusunda savunma yaparlar.

2- Vergi ceza avukatı, müvekkillerine ceza miktarını azaltma veya ödeme koşullarını iyileştirme konusunda yardımcı olur. Vergi idaresiyle müzakere ederek ceza miktarını düşürme veya ceza ödeme planlarını düzenleme gibi sonuçlar elde etmeye çalışabilirler.

vergi kaçakçılığı

Vergi Dava Türleri Nelerdir?

Vergi davaları, şahıs veya şirketlerin vergi yasalarına ilişkin yaşanan ihtilaflar için mahkemeye başvurdukları hukuki süreçleri ifade eder. Bu davalara örnek olarak; sahte fatura kullanma davası, sahte fatura düzenleme davası, vergi ziyaı cezası davası, özel usulsüzlük cezası davası, KDV iadesi davası, özel esaslara alınma davası, araç ve taşınmaz satışından kaynaklı kayıt dışı kazanca ilişkin davalar gibi vergi davaları örnek verilebilir. Vergi davaları, genellikle karmaşık ve uzmanlık gerektiren hukuki konuları içerir ve bu nedenle bir vergi avukatının profesyonel yardımı gereklidir.

Vergi davalarının bazı örnekleri aşağıda açıklanmıştır:

Vergi Hatası Davası: Vergi mükelleflerinin, daha önce kesinti yoluyla ödedikleri veya beyan edip ödedikleri vergilerin yersiz veya fazla hesaplanmış olması halinde düzeltme-şikayet yoluna başvuru yapılarak iade alınabilmesi mümkündür. Düzeltme ve şikayet başvuru vergi dairesi tarafından reddedilirse, bu durumda vergi avukatı vasıtasıyla vergi mahkemesinde dava açılabilir.

KDV İadesi Davası: Vergi dairesinin KDV iade taleplerini hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi veya iadeyi sürüncemede bırakması gibi durumlarda vergi mahkemesinde dava açılabilir.

Vergi Ziyaı Cezası Davası: Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik beyanda bulunan mükelleflere vergi ziayı cezaları uygulanabilir. Mükellefler, vergi cezalarına karşı mahkemeye başvurarak itiraz edebilirler.

Özel Usulsüzlük Cezası Davası: Vergi Usul Kanunu’na göre özel usulsüzlük cezası uygulanması durumunda (fatura düzenlememe, bilgi vermeme, tek düzen hesap planına uymama vs.) düzenlenen cezalar için açılan dava türüdür.

Adli Vergi Ceza Davası: Hürriyeti bağlayıcı hapis cezası gerektiren vergi kaçakçılığı suçları için Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davası açılması durumunda, uzman vergi ceza avukatı tarafından sanığın ceza almaması veya en az cezayı alması için gerekli müdafilik hizmeti verilir.

Ödeme Emri Davası: Vadesinde tahsil edilemeyen kamu alacakları için düzenlenen ödeme emirlerine karşı; borcun bulunmadığı veya zamanaşımına uğradığı iddiasıyla açılan davalardır. Şirket ortakları ve kanuni temsilcileri adına hukuka aykırı olarak düzenlenen ödeme emirleri dava yoluyla iptal ettirilebilir.

Özel Esaslar Davası: Sahte fatura kullanma ve sahte fatura düzenleme iddiasıyla özel esaslara (kod listesine) alınan mükelleflerin, bu listeden çıkartılması için açılan davadır.

Vergi Muafiyeti ve İstisna Davası: Mükellefler, belirli koşulları sağlayarak vergi muafiyeti veya istisnası talep edebilirler. Vergi idaresi tarafından reddedilen bu taleplere karşı dava açılabilir.

Transfer Fiyatlandırması Davası: Uluslararası iş yapan şirketler arasındaki transfer fiyatlandırması uygulamalarına ilişkin anlaşmazlıklar da vergi davalarına neden olabilir.

Vergi davaları, genellikle vergi avukatları tarafından yönetilir. Bu avukatlar, müvekkillerin haklarını savunmak, hukuki argümanlar sunmak ve gerektiğinde mahkemede temsil etmek için çalışırlar. Mahkemeler, vergi davalarını değerlendirirken hem vergi yasalarını hem de hukuki prensipleri göz önünde bulundurur.

Makale: Özel Esaslardan Nasıl Çıkılır?

Vergi Avukatı Ücreti

2024 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işlerde, duruşmasız ise 10.500,00-TL, duruşmalı ise 20.900,00-TL’den az ücret talep edilemez. Vergi kaçakçılığı suçu için Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davalar içinse asgari tarife ücreti 17.900-TL’dir. Bu ücretler her dosya başına ayrı ayrı hesaplanır. Bu ücretler her dosya başına ayrı ayrı hesaplanır.

Avukatlık ücreti, bu tutarlardan aşağıda kalmamak şartıyla, davanın mahiyeti ve tutarı göz önünde bulundurularak tarafların anlaşmasına göre belirlenmektedir.

Ankara Barosu önerilen ücret tarifesi için tıklayınız.

Vergi Dava Masrafları

2024 yılında  (duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli) yeni dava için 1.044,00-TL posta masrafı talep edilmektedir. Vergi Mahkemesi başvuru harcı 427,60-TL, yürütmeyi durdurma harcı 704,50-TL, vekalet harcı 60,80-TL ve vekalet pulu 96,00-TL’dir.

Özetle, yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 1.628 ₺ ile 2.332 ₺ arasında değişmektedir. İstinaf ve temyiz başvurularında bunlara ilave olarak, ayrıca harç ve gider avansı yatırılması gerekmektedir.

Bizlere telefon ve Whatsapp numaramız aracılığıyla ulaşabileceğiniz gibi, mail vasıtasıyla da iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Avukat Bilgileri:Av. Dr. Fatih ARAS
✅ Telefon ve Whatsapp :0312 911 83 10
✅ Adres:

Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23 Yenimahalle/ ANKARA

✅ Mail:av.fatiharas@gmail.com 

Maliye Bakanlığında 6 yıl boyunca müfettiş olarak görev yapan Av. Dr. Fatih ARAS; vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve ihale hukuku alanları başta olmak üzere, kamu hukuku ve özel hukuktaki pek çok alanda geniş bilgi ve deneyim sahibidir. Kurucumuz Av. Dr. Fatih ARAS; özel sektörde uzun yıllar boyunca mali işler koordinatörü, baş denetçi ve hukuk müşaviri olarak görevler yapmıştır. Tüm bu deneyimler neticesinde, şirketlerin ihtiyaç duyduğu mali ve hukuki konularda gerekli danışmanlık hizmeti vermek üzere uzmanlaşmış bulunmaktayız.

Diğer Makaleler

Call Now Button