0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Ceza Hukuku
 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu
 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu TCK Madde 205 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. TCK Madde 205 Kanun Gerekçesi “Maddede,...
Read More
resmi belgede sahtecilik suçu
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi...
Read More
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu TCK Madde 236 Edimin İfasına Fesat Karıştırma “(1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası...
Read More
ihaleye fesat karıştırmak
TCK Madde 235 İhaleye fesat karıştırma Suçu “(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: a) Hileli davranışlarla; 1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına...
Read More
Rüşvet Suçu TCK Madde 252- (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya...
Read More
irtikap suçu
İrtikap Suçu TCK Madde 250-  (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde...
Read More
zimmet suçu
Zimmet Suçu TCK Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  (3) Zimmet suçunun, malın...
Read More
görevi kötüye kullanma suçu
Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin...
Read More
kooperatif dolandırıcılığı suçu
Kooperatif Dolandırıcılığı Suçu Giriş Kooperatif yöneticilerinin, kooperatifin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemleri, Türk Ceza Kanunu’nun 158/1. maddesi uyarınca suçun nitelikli hali olarak değerlendirilmektedir.   Dolandırıcılık fiili TCK’nın 157. maddesinde; “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde kooperatifin tanımı şu...
Read More
tefecilik suçu
Tefecilik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçu, “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi”nin cezalandırılmasını öngörmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girdiği dönemde, bu suçun yaptırımı iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasını içermektedir. Tefecilik suçunun bir örgütün faaliyeti...
Read More
1 2
Call Now Button