0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

İş Hukuku
sgk prim borcu zamanaşımı
SGK prim borcu zamanaşımı uygulaması, geçerli mevzuata ve sonradan yapılan değişikliklere bağlı olarak dört ayrı dönemde ele alınır. 1- BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU 8 ARALIK 1993 TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesi, 8 Aralık 1993 tarihinde 3917 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce, sosyal sigortalar prim alacaklarına ilişkin zamanaşımı konusunda 818 sayılı...
Read More
belirli süreli iş sözleşmesi örneği
Belirli Süreli İş Sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmelerinin çeşitli türlerini genel olarak 8. ile 16. maddeleri arasında düzenlemiştir. Kanunun 11. maddesi, belirli süreli iş sözleşmelerinin usul ve esaslarını belirlemektedir. Bu maddeye göre, iş ilişkisi belirli bir süreye bağlı olmasa bile, sözleşme belirsiz süreli olarak kabul edilir. Belirli süreli işlerde veya belirli bir işin...
Read More
belirli süreli iş sözleşmesi örneği
ÖRNEK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar; Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır. İŞVERENİN Adı soyadı (ünvanı): Adresi:   İŞÇİNİN Adı soyadı: Baba adı: Doğum...
Read More
ücretin zamanında ödenmemesi
ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ İşçinin ücreti, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde, mücbir bir sebep dışında ödenmediği durumda, işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Bu durum, işçilerin bireysel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemelerini içerse bile, sayısal olarak toplu bir grev olarak nitelendirilemez. Bu sebeple, işçilerin bu nedenle iş akitleri feshedilemez ve...
Read More
İşçinin Haklı Fesih Nedenleri
GİRİŞ İşçi, işverenle yaptığı iş sözleşmesini belirli veya belirsiz süreli olarak düzenleyebilir. Ancak, Yasa’da öngörülen bazı durumlarda işçi, iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin önelisiz olarak feshetme hakkına sahiptir, bu durumda işveren Yasa’dan kaynaklanan hakları ödemekle yükümlüdür. 4857 sayılı Yasa, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkının hangi durumlarda doğacağını düzenlemektedir (Md.24). 4857 Sayılı İş Kanununda işçinin...
Read More
ayrımcılık tazminatı
Giriş İş Kanunu’nun 5. maddesinde, işçiye eşit muamele ilkesine aykırılık durumunda ödenecek olan “ayırımcılık tazminatı” düzenlenmiştir. Ayrıca, İş Kanunu’nun 17. maddesinde “kötüniyet tazminatı” ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinde “sendikal tazminat” hükümleri bulunmaktadır. Bu yazının konusu, ayrımcılık tazminatı hakkında açıklamalar yapmak ve işçinin bu tazminatların tamamını alıp alamayacağını değerlendirmektir. Ayrımcılık Tazminatı 4857...
Read More
kötüniyet tazminatı
Giriş Belirsiz süreli iş sözleşmesi, taraflarca ihbar öneli tanınarak ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman sonlandırılabilir. Ancak, bu hakkın Medeni Kanun’un 2. maddesindeki dürüstlük ve objektif iyi niyet prensiplerine uygun olarak kullanılması önemlidir. Aksi takdirde, fesih hakkının kötüye kullanıldığı kabul edilir. Bu makalenin odak noktası, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenen kötüniyet tazminatının...
Read More
iş davalarında zamanaşımı
Özetle, her türlü işçilik alacağı için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmakta olup, bu sürelerin geçmesiyle hak talep edilemez hale gelir. Bu nedenle, iş davalarında zamanaşımı sürelerini dikkate almak önemlidir.
Read More
fazla mesai hesaplama
GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nun kabulünden itibaren, “fazla çalışma” veya “fazla mesai hesaplama” terimi, genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 ila 43. maddeleri ile İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Ancak, fazla çalışmanın ispatı konusunda genel prensipler ve yargı içtihatları belirleyici olmaktadır. FAZLA MESAİ HESAPLAMA FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA...
Read More
ihbar tazminatı
İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi vermeden fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Bu nedenle, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerinde belirtilen nedenlere dayanmaksızın feshedilmesi ve Kanun’un 17. maddesinde belirtildiği şekilde usulüne uygun ihbar süresi tanınmamışsa, ihbar...
Read More
1 2
Call Now Button