0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Miras Hukuku
miras avukatı
Miras Hukuku ve Miras Avukatı Miras Hukuku, bir bireyin vefatından sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına dair hukuki düzenlemeleri kapsayan önemli bir hukuki alandır. Bu hukuk dalı, vefat eden kişinin malvarlığının mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaşılmasını düzenler. Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlarla belirlenmiş olup, mirasçıların hakları ve yükümlülükleri konusunda detaylı...
Read More
tereke temsilcisi
Tereke Temsilcisi Nedir? Mirasçılar arasında miras ortaklığı temsilcisi atanması konusunda anlaşamadıkları durumda, bir mirasçının talebi üzerine miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh mahkemesi, miras ortaklığına bir temsilci atayabilir (TMK m. 640/III). Kimler Tereke Temsilcisi Atanmasını Talep Edebilir? Miras ortaklığı temsilcisi atanması talebinde bulunma hakkına sahip olanlar, yalnızca mirasçılardır. Bu nedenle mirastan feragat eden, mirası reddeden,...
Read More
vasiyetnamenin iptali
Vasiyetname Nedir? Vasiyetname, bir bireyin ölümünden sonra mal varlığının paylaşılması için karşı tarafa yönlendirme mecburiyeti olmadan kendi arzularını, isteklerini, emirlerini ve iradesini belirttiği tek taraflı hukuksal bir işlemdir. Türk miras hukuku, normal dönemlerde resmi veya el yazılı vasiyetnamenin yapılmasını, olağanüstü durumlarda veya normal dönemde vasiyetname yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise sözlü vasiyetnamenin geçerli olduğunu kabul...
Read More
mirasçılık belgesinin iptali davası
Mirasçılık Belgesinin İptali Mirasçılık belgesi, her zaman aksini ispat edilebilen bir belgedir. Eğer gerçek mirasçılık hakkını yansıtmıyorsa, bu durum her zaman ileri sürülerek belgenin iptali veya değiştirilmesi talep edilebilir. Veraset ilamının iptali davasında, diğer mirasçılar davalı olarak gösterilir. Veraset ilamının iptali davasında, husumet tüm mirasçılara yöneltilmelidir. Eğer mirasçılar arasında vefat eden varsa, onun mirasçıları davalı...
Read More
tenkis davası
Tenkis Davası Nedir? Bir kişi, miras bıraktığında, tasarruf özgürlüğü çerçevesinde, saklı paylı mirasçıların haklarına saygı göstermek şartıyla mal varlığını sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilir. Miras bırakanın tasarruf özgürlüğü, saklı paylı mirasçıların haklarını korumak amacıyla belirlenen sınırları içerir. Miras bırakan, bu sınırlar içinde kalarak saklı payları ihlal etmeksizin, terekesinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak,...
Read More
reddi miras nasıl yapılır
Reddi Miras Nedir Miras hukukunda, temel olarak hâkim olan külli halefiyet ilkesi, mirasın miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasçılara derhal ve yasal olarak geçtiğini belirtir. Ayrıca, bu ilkenin bir sonucu olarak, miras bırakanın haklarıyla birlikte borçları da mirasçılara devredilir ve mirasçılar, bu borçlardan sadece tereke ile değil, aynı zamanda kendi malvarlıklarıyla da sorumlu tutulurlar. Bu nedenle,...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 109 – Tebliğ yerine geçen muameleler Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. Diğer ücret elde eden hizmet erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur. Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Yukarıdaki hükme riayet...
Read More
terekenin tespiti davası
Giriş Türk miras hukuku, vefat eden bir kişinin mal varlığının mirasçıları arasında nasıl paylaştırılacağını düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Terekenin tespiti davası, bu sürecin temel taşlarından birini oluşturur. Bu makalede, Türk miras hukukunda terekenin tespiti davasının tanımı, amaçları, hukuki süreci ve önemi ele alınarak, mirasçılık haklarının adil bir şekilde belirlenmesi için nasıl bir yol izlendiği...
Read More
miras paylaşımı davası
Miras Paylaşımı Davası Nedir? Bir miras bırakanın vefatıyla birlikte kendisinin birden fazla mirasçı bulunması halinde, miras ortaklığı oluşur. Mirasçılar, terekenin her unsuru üzerinde eşit tasarruf yetkisine sahiptir. Terekenin anlaşmalı ve sorunsuz bir şekilde paylaşılması, miras ortaklığının amacıdır. Mirasçılar, bu hedef doğrultusunda geçici olarak birlikte hareket etmek durumundadırlar. Paylaşmanın temel amacı, mirasçıları ortak hareket etme yükümlülüğünden...
Read More
muris muvazaası
Muris Muvazaası: Mirastan Mal Kaçırma ve Tapu İptali Davası  Muris Muvazaası, Mirastan Mal Kaçırma ve Tapu İptali ve Tescil Davası, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu makalede, bu konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ve hukuki süreçleri anlatacağız. Muvazaa Nedir? Muvazaa; tarafların aralarında yaptıkları sözleşmenin hiçbir hüküm doğurmaması yönünde veya görünüşteki sözleşmeden başka bir...
Read More
1 2
Call Now Button