0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Ticaret Hukuku
Şirket Hisse Devrinde Vergilendirme
Sermaye şirketlerinden olan anonim şirketlerde ve limited şirketlerde pay kavramı, şirketlerin en temel ve önemli unsurlarından birini oluşturur. Pay devri, hem şirketin ticari faaliyeti ve idaresi bakımından hem de mali durumu açısından önem taşır. Her iki şirket türünde de, şirketlerin farklı yapılarından dolayı belirli aşamalarda ve belirli usul ve esaslara göre paylar devredilebilir. Bu devirlerin...
Read More
limited şirket tasfiyesi
Şirket Tasfiyesi Tüzel kişiliklerde, genel kurul kararıyla başlayan ve şirket unvanının ticaret sicilinden çıkarılmasına kadar devam eden bir dizi işlemi içeren tasfiye süreci, çeşitli nedenlerle başlatılabilir. Bu nedenler arasında, bir şirketin işletme konusunun artık sürdürülemez hale gelmesi, belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte fiilen faaliyet göstermemesi, yasal organlarının tamamlanamaması, genel kurul toplantısı yapılamaması gibi çeşitli sebepler...
Read More
kooperatiflerde tasfiye
Kooperatiflerde Tasfiye Kooperatiflerde tasfiye süreci, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda sınırlı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu süreç, genellikle mevcut varlıkların paraya dönüştürülmesi, borçların ödenmesi ve kalan kısmın ortaklar arasında bölüştürülmesini içerir. Kooperatifler, belirli nedenlerle dağılabilir: Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararıyla, İflas durumunda, Kanunda belirtilen diğer hallerde, ilgili bakanlık mahkeme kararıyla, Başka bir kooperatif ile...
Read More
Anonim Şirket Ortaklarının Bilgi Alma ve İnceleme Hakları Sermaye bakımından azlıkta kalan ortaklar genellikle şirket içi işlemlerle ilgili yeterli bilgiye ulaşamazlar ve bu durumdan şikayetçi olabilirler. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye payının büyüklüğüne bakılmaksızın her ortağa önemli haklar tanıyarak inceleme yapma ve bilgi alma imkanı sunmaktadır. Bu haklar, anonim şirket ortaklarına kanun tarafından...
Read More
çağrısız genel kurul
GİRİŞ Anonim şirketlerin her yıl düzenlemeleri gereken olağan genel kurul toplantıları, bir sonraki hesap yılı içinde ilk üç ayda gerçekleştirilmelidir. Bu toplantılar, pay sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirildikleri önemli etkinliklerdir. Toplantı süreci, yönetim kurulunun aldığı bir kararla başlar ve pay sahiplerinin davet edilmesiyle devam eder. Ancak, anonim şirketlerde çağrısız genel kurul toplantısı yapma olanağı da...
Read More
şirket bölünmesi
Giriş Şirketler, çeşitli sebeplerden dolayı bölünme kararı alabilir. Özellikle uzun süre faaliyet göstermiş ve hâlâ devam eden şirketlerde, değişik faaliyet alanlarının ortaya çıkması, birden fazla üretim yeri bulunması, faaliyet alanlarının çeşitlenmesi ve her bir işletmenin performansının ayrı ayrı ölçülebilmesi gibi nedenlerle, şirketin bir bütün olarak yönetilmesi zorlu bir hal alabilmektedir. Bu durum, şirket yönetiminin stratejik...
Read More
emisyon primi istinası
Giriş Anonim şirketlerde kuruluş veya sermaye artırımı sırasında, pay senedinin itibari değerinden daha yüksek bir değerle çıkarılması durumunda ortaya çıkan farka “emisyon primi” denir. Sermaye artırımı, anonim şirketin esas sermayesine karşılık gelen hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra, yeni hisse senetleri çıkarılarak şirketin sermayesinin artırılması anlamına gelir. Emisyon Primi İstinası Anonim şirket, belirli bir sermayeye sahip,...
Read More
kooperatif avukatı
Kooperatif Avukatı Nedir? Kooperatiflerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde kanun koyucu sadece avukatların yapabileceği işleri düzenlemektedir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında AŞ lerde avukat bulundurma zorunluluğu yer almaktadır. Buna göre; “…Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı...
Read More
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali
Kooperatif Yönetim Kurulu Kooperatiflerde, yönetim kurulu en az üç kişiden oluşan ve kooperatifin faaliyetlerini yöneten, onu temsil eden bir icra organıdır. Yönetim kurulu üyeleri, seçildikleri anda kooperatif ortağı olmak zorundadır. Tüzel kişilerin de yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi mümkündür, ancak bu durumda tüzel kişiler temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirmekle yükümlüdür. Kooperatif yöneticileri, işlerin yönetimi için gereken özeni...
Read More
Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Ücret İstisnası
Giriş Huzur Hakkı ödemeleri, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerde müdür sıfatına sahip ortaklar ile müdür olmayan ortaklara yönelik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada, şirket ortaklarına ödenen huzur haklarına Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi kapsamında asgari ücret istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı konusu ele alınacaktır. Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Ücret İstisnası...
Read More
1 2
Call Now Button