0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Vergi Hukuku
Şirket Hisse Devrinde Vergilendirme
Sermaye şirketlerinden olan anonim şirketlerde ve limited şirketlerde pay kavramı, şirketlerin en temel ve önemli unsurlarından birini oluşturur. Pay devri, hem şirketin ticari faaliyeti ve idaresi bakımından hem de mali durumu açısından önem taşır. Her iki şirket türünde de, şirketlerin farklı yapılarından dolayı belirli aşamalarda ve belirli usul ve esaslara göre paylar devredilebilir. Bu devirlerin...
Read More
tarh zamanaşımı
Giriş Vergi hukukunda yer alan zamanaşımı türleri, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı, ceza kesmede zamanaşımı, tahsil zamanaşımı olarak sayılabilir. Bu yazıda, Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde yer alan tarh zamanaşımı konusunda bilgilere yer verilmiştir.  Konuyla ilgili olarak öncelikle verginin tarhı kavramını açıklamak gerekmektedir. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanmasıdır. Tarh...
Read More
dar mükellef nedir
Dar Mükellef Nedir? Türk vergilendirme sisteminde gelir vergisi açısından vergiye tabi olan mükellefler iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi Türkiye’de yerleşmiş bulunan “Tam Mükellefler” olup diğeri ise Türkiye’de yerleşmiş olmayan “Dar Mükellefler”dir. Dar mükellef gerçek kişilerin vergilendirilme esaslarına ilişkin yasal düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde yer almaktadır. Türkiye’de yerleşik olan gerçek kişiler tam mükellef sayılır...
Read More
özelge
 Özelge 1: Günlük veya Haftalık Sürelerle Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi hk. T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİH    :               13.09.2012 SAYI       :               B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[37-12/10]-928 KONU    :               Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk. İLGİ: … İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veraset yoluyla intikal eden müşterek maliki bulunduğunuz bir...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 367 Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına...
Read More
vergi cezalarında indirim
Vergi Cezalarında İndirim Vergi cezalarında indirim hükümleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu düzenleme, hem idareye hem de mükellef veya vergi sorumlusuna çeşitli avantajlar sağlar. Yazımızda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında vergi cezalarında indirim müessesesi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Vergi Cezalarında İndirim Nedir? Vergi cezalarında indirim, 213 sayılı Vergi...
Read More
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Dava Zamanaşımı
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Dava Zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçlarında özellikle sahte fatura düzenlenmesi/kullanılması suçunda suç tarihi, Yargıtay kararlarına göre tartışmalı bir konu olup, özetle şu şekildedir: a) Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 4369 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki karara göre, suç tarihi beyanname verme süresinin son günü olarak kabul edilmiştir. b)...
Read More
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İştirak
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İştirak İştirak, Türk Ceza Kanunu’nun 37. ve 40. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda suçlar, fail sayısına göre tek failli ve çok failli suçlar olarak ayrılmıştır. İştirak, tek bir faille işlenebilen bir suçun birden fazla faille işlendiği durumları kapsar. Bu katılma eylemi; dolaylı, doğrudan veya birden fazla kişinin farklı şekillerde katılımıyla gerçekleşebilir....
Read More
Elektronik Veri İbraz Sistemi
I- ELEKTRONİK VERİ İBRAZ SİSTEMİ (e-VİZ) NEDİR? Elektronik Veri İbraz Sistemi, genel olarak elektronik defterler ve belgeler ile diğer elektronik ortamda üretilen dokümanların Vergi Müfettişleri tarafından incelenmesi için elektronik ortamda sunulmasını sağlayan bir sistemdir. Mükellefler için çeşitli avantajlar ve kolaylıklar sunan bu sistem, Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz) Mükellef Kullanım Kılavuzu’nda detaylı bir şekilde açıklanmıştır....
Read More
VUK Madde
VUK Mükerrer Madde 298 Enflasyon Düzeltmesi A) Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. 1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde...
Read More
1 2 3 8
Call Now Button