0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Danıştay Kararları
danıştay kararı
Karar Özeti: KDV indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden yapılan cezalı tarhiyat hukuka aykırıdır. D A N I Ş T A Y DOKUZUNCU DAİRE Esas No : 2023/2669 Karar No : 2023/3226 TEMYİZ EDEN (DAVACI): … İnş. Ltd. Şti. KARŞI TARAF (DAVALI): … Vergi Dairesi Başkanlığı-… VEKİLİ: Av. … İSTEMİN KONUSU: …...
Read More
danıştay kararı
Karar Özeti: 21/03/2018 öncesinde resen ticaret sicilinden silinen şirket borçlarından kanuni temsilci sorumlu tutulamaz. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2019/5809 Karar No : 2022/3076 TEMYİZ EDENLER : 1- (DAVALI) . Vergi Dairesi Müdürlüğü/. VEKİLİ: Av.. 2- (DAVACI) . VEKİLİ: Av. . İSTEMİN KONUSU : . Vergi Mahkemesinin...
Read More
danıştay kararı
KARAR ÖZETİ: Olayda, davacının borçlu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğü ortaklar kurulu kararının Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle sona erdiği, aynı tarihte şirket müdürlüğüne on yıl süre ile U. U. atandığı, dava konusu ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemi katma değer vergisi fecilerinden oluşan kamu alacağının yeni kanuni temsilci tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk...
Read More
danıştay kararı
Karar Özeti: Vergi alacağının vade tarihinde yönetim kurulu üyesi olmayan davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2018/2338 Karar No : 2021/5332 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) :...
Read More
danıştay kararı
Karar Özeti: Sehven Unutulan Geçmiş Yıl Zararları İndirime Konu Edilebilir D A N I Ş T A Y DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/14644 Karar No : 2021/240 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Vergi Dairesi Başkanlığı VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Enerji Lojistik Konut ve Yapı Sanayi Limited Şirketi VEKİLİ : Av....
Read More
danıştay kararı
T.C. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2021/2712 Karar No : 2023/1523 TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Vergi Dairesi Müdürlüğü/… VEKİLİ: Av. … KARŞI TARAF (DAVACI): … VEKİLİ: Av. … İSTEMİN KONUSU: … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare...
Read More
danıştay kararı
Karar Özeti: Asıl borçlu şirkete ait yasal defter ve belgeleri ibraz etme konusunda anılan tarihte vergisel ödevi bulunmayan, bu nedenle herhangi bir kusur sorumluluğu da bulunmadığı anlaşılan davacının, 6183 sayılı Kanun’un 3 ve 62. maddelerine göre amme borçlusu olarak kabul edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ...
Read More
danıştay kararı
Vergi Dairelerinin uyguladığı alacak hacizlerine ilişkin emsal bir Danıştay kararı: Özet: Davacı tarafından haciz bildiriminin tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı beyanda bulunulmamış ise de davacının borcu olduğuna ve borcun miktarına ilişkin somut bir tespitte bulunulmadığı, sadece Bs formunda davacının ismi yer aldığından bahisle 6183 sayılı Kanun’un 79. maddesinin uygulanması yoluna gidildiği görülmektedir....
Read More
danıştay kararı
Danıştay Kararı Özeti: Hisse devriyle ortaklıktan ayrılmanın tescil ve ilanı kurucu bir etkiye sahip olmayıp açıklayıcı niteliktedir.   Kamu idarelerince yapılan takipler açısından, idarenin tescil ve ilan edilmediği için ortaklıktan ayrılmanın yine idarenin kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini iddia etmesi mümkün değildir. T.C. Danıştay VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2022/1256 Karar No : 2023/1380...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 341 Vergi Ziyaı Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine...
Read More
1 2 3 12
Call Now Button