0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Danıştay Kararı Borç Döküm Listesine Karşı Dava Açılabilir

danıştay kararı

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2021/2712

Karar No : 2023/1523

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Vergi Dairesi Müdürlüğü/…

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI): …

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU: … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacının, borç döküm listesinde yer alan 1996, 1997 ve 2001 yıllarının muhtelif dönemlerine ait vergi, ceza ve gecikme faizinin terkin edilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Savunma dilekçesinde, 1996 ve 1997 yıllarına ait vergi ve cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ belgelerinin tarh dosyasında bulunmaması nedeniyle sunulamadığının ifade edildiği, 2001 yılına ait özel usulsüzlük cezası içerikli ihbarnamenin ise davacıya tebliğ edildiği yönünde herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmediği, bu kapsamda vergi ve cezaların doğduğu takvim yılı olan 1996, 1997 ve 2001 yıllarını takip eden yıl başından itibaren 5 yıllık tarh ve ceza zamanaşımı süresinin sonu olan sırasıyla 31/12/2001, 31/12/2002 ve 31/12/2006 tarihleri itibariyle zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

danıştay kararı

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Temyiz isteminin reddine,

2. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ilgili Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 28/04/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button