0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Ön Protokolü

kat karşılığı inşaat sözleşmesi

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖN PROTOKOLÜ (ÖRNEK)

Madde 1 – Taraflar;

Bir taraftan ….. İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında imarın … ada, …. parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ….., ……., …… ve …… (bundan böyle arsa sahipleri olarak anılacaktır) ile diğer taraftan……… İnşaat arasında (bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir protokol yapılmıştır.

Madde 2 – Protokolün Konusu;

….. İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında imarın … ada, …. parselde kain taşınmazın yıkım ruhsat ve projesi uyarınca yıkılıp, yıkım sonrası oluşacak inşaat müsait arsa üzerinde …. Belediyesi İmar Müdürlüğünün vereceği imar durumu, onaylı inşaat projesi hükümleri, eki teknik Şartname esasları dahilinde kat karşılığı sistemine göre yeni inşaatın açık ve kapalı ortak kullanım alanlarının yapımı amacıyla noterde yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması öncesinde taraflarca işin yapılmasına dair bir takım şartları gösterir ön protokoldür.

Madde 3 – Protokolün Şartları;

1- Taraflar, ….. İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında imarın … ada, …. parselde kain taşınmazların üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yapılması hususunda ön görüşmede bulunmuş ve prensip olarak söz konusu taşınmazlar üzerinde yapılacak kat karşılığı inşaat işinin yüklenici tarafından yapılmasına karar vermişlerdir.

2- Yapılacak işin teknik şartnamesi ve Gayri Menkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi daha sonra hazırlanıp taraflar arasında imzalanacaktır.

3- Yüklenici taşınmaz üzerinde yapılacak inşaatın proje tasarımını yaparak arsa sahipleri oluruna sunacak ve yapılacak görüşmeler neticesinde taraflar açısından en uygun proje tasarımı belirlenecektir. …. Belediyesince verilen İmar durumu, İmar plan notları, İmar yönetmelikleri, deprem, yangın, yapı denetim, yönetmelikleri çerçevesinde Arsa ve arazi zemin etütleri ile vaziyet planı dahil olmak üzere avan proje, ,mimari, statik, jet-graft kazık projeleri, mantar radye temel projeleri, sıhhı tesisat mekanik asansör ısı, nem, ses, yalıtım projeleri, elektrik tesisatı, alt yapı ve peyzaj projeleri bütün masraf ve ücretlerinin masrafları kendisine ait olmak üzere yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Ancak su sayaçları, elektrik saatleri ve doğal gaz aboneliği, arsa sahiplerince bağlatılacak, arsa sahipleri bu yönlerden kendileri başvuruda bulanarak masraflarını karşılamak suretiyle abonelikleri yaptıracaklardır.

4- Yüklenici tarafından adı geçen taşınmaz üzerine mevcut imar durumuna veya yapılacak yeni imar planına göre, fenne uygun ve arsa sahipleri onayı doğrultusunda yapılacak proje çerçevesinde taşınmazın, plan tadilinden sonra ortaya çıkacak bağımsız bölümleri

Zemin Kat 1 No’lu daire ….

Zemin Kat 2 No’lu daire …..

1.Kat          4 No’lu daire …..

2.Kat         6 No’lu daire …..

3 Kat         8 No’lu daire ….

ait olacaktır.  Bunların dışında kalan 1.Kat 3 No’lu, 2.Kat 5 No’lu, 3 Kat 7 No’lu ,  bağımsız bölümler yeni inşaatın yapılıp, eksiksiz, kusursuz daire sahiplerine teslimi koşuluyla yükleniciye bırakılacaktır.

Arsa sahipleri, kendileri için inşaa edilerek kendi adlarına tescil edilecek konutlar karşılığında yükleniciye kalacak daireleri, inşaatın yapım bedeli olarak yine iş bu sözleşme hüküm ve şartlarıyla yükleniciye satmayı vaat ve kabul eder. Yüklenici de, arsa üzerine yapacağı kendisine bırakılan daireleri inşaat bedeli olarak, iş bu sözleşme hüküm ve şartlarıyla almayı kabul eder.

5- Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve yıkımı yapılacak olan taşınmazın bütünü, boş olarak karşılıklı yapılan bir tutanakla sözleşmenin imzalanmasından itibaren …. ay içinde arsa sahiplerince yükleniciye teslim edilecek olup taşınmaz yükleniciye teslim edilmezse, teslim edilene kadar geçen süre inşaat süresine eklenecektir.

6- İnşaatın ikmali ve eksiksiz teslimi uygulama projesine göre alınacak inşaat ruhsatının alınması ve binanın boş olarak yükleniciye teslim edilmesi şartlarının her ikisinin de birlikte geçekleşmesinden itibaren …. aydır. Yüklenici, binanın yıkım ruhsatının alınmasından başlamak üzere en geç …. (….) ay içinde inşaat ruhsatını alacaktır. İnşaatın tamamlanıp fiilen teslim edilmesi yapı kullanma belgesi (iskan ruhsatı) alınması ile inşaat bitmiş sayılır.

7- Yüklenici tüm dairelerin boş olarak tesliminden itibaren daire sahiplerine inşaat süresince …ay, aylık … ( ….) TL ödemeyi taahhüt eder.

8- Yüklenici işbu protokolün imzalanmasıyla yapılacak iş ile ilgili bütün aşama ve detaylarda iyi niyet ve dürüstlük ilkesiyle çalışacak ve tarafların en yüksek çıkarlarının elde edilmesi ve işin imzalanacak Sözleşmenin şartlarına tam bir uygunlukla yapılıp tamamlanması için basiretli bir tacir gibi davranacaktır.

9- İşbu protokolün imzalanmasıyla birlikte arsa sahipleri protokolün konusunu teşkil eden işle alakalı olarak başkaca yüklenici firma ve/veya şahısla görüşmelerde bulunmayacak ya da anlaşma yapmayacaktır.

10- İşbu Protokolün imzalanmasıyla birlikte arsa sahipleri protokolün konusunu teşkil eden işle alakalı olarak adı geçen taşınmazı başkaca firma veya şahıslara satmayacaktır.

11- Taraflardan herhangi biri işbu ön protokolün imzalanmasından sonra kısmen ya da tamamen cayamaz. Taraflar kentsel dönüşüm yasası kapsamında ana taşınmaza riskli yapı şerhinin konmasından sonra Noterde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini akdedeceklerdir. İş bu ön protokole karşın, noterde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmayan taraf veya cayan her bir arsa sahibi/yüklenici, diğer tarafa cayma tazminatı olarak … TL cayma tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12- Taraflar arasında daha sonra imzalanacak olan Gayri Menkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gerekli her türlü evrak arsa sahipleri tarafından ivedilikle yükleniciye teslim edilecektir.

İşbu 2 (iki) sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret ön protokol taraflar arasında …./…/… tarihinde taraflarca okunup müzakere edilerek, herhangi bir tazyike maruz kalmadan tam bir anlaşma ile iki nüsha şeklinde imza altına alınmış olup, her iki taraf da birer asıl nüshayı teslim almıştır.

 

YÜKLENİCİ

 

ARSA SAHİPLERİ

!!!ÖNEMLİ NOT: Söz konusu örnek sözleşme bilgilendirme amaçlı olup, sözleşme tanzimi için profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önemle tavsiye olunur.  

Diğer Makaleler

Call Now Button