0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Sosyal Medya Vergi İstisnası

Sosyal Medya Vergi İstisnası

7338 sayılı Kanun’da yapılan önemli değişikliklerden biri, vergi konusunda “sosyal medya fenomeni”, “sosyal içerik üreticileri” ve “sosyal medya üreticileri” olarak giren ve genel olarak “Youtuber” olarak bilinen bireylerin vergilendirilmesi ile ilgilidir. Bu değişiklik, bu kişilerin vergilendirilmesiyle ilgili uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla yapılmıştır.

Yazımızda, özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin vergilendirilme esasları genel hatlarıyla incelenecek. Ayrıca, konuyla ilgili değerlendirmelerimiz açıklanacak ve düzenlemedeki eksik veya yanlış anlaşılmalara dikkat çekilecektir.

Sosyal İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi Esasları

7338 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20. madde sonrasına eklenen “MÜKERRER MADDE 20/B” hükmü, bu kişilerin elde ettikleri gelirlerin vergilendirilme esaslarını düzenlemiştir. Bu madde, “Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlığını taşımaktadır.

Mükellefiyetin Tespiti

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinde, sosyal medya fenomenleri için “Sosyal içerik üreticileri” kavramı kullanılmıştır. Bu madde, sosyal medya üreticilerinin vergilendirilme esaslarını düzenlemektedir.

Sosyal İçerik Üreticilerinin Faaliyetlerinin Kapsamı

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 1. fıkrasında sosyal içerik üreticilerinin faaliyetleri iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. Bu kişilerin faaliyetleri, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirilmesini içermektedir.

vergi hukuku avukatı

Vergilendirme Yöntemi

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 1. fıkrasında yapılan düzenleme doğrultusunda, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar  ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden sağladıkları gelirler gelir vergisinden istisnadır.

Önemli Not: Bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar için istisna uygulaması 01/01/2024 tarihinden itibaren başlayacaktır!

Bu bağlamda, sosyal içerik üreticilerinin yukarıda belirttiğimiz faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, teorik olarak gelir vergisi kapsamına girmektedir. Ancak, Kanun, söz konusu kazançları gelir vergisinden muaf tutmuştur. Bu nedenle, eğer bu kazançlar için tevkifat yöntemiyle vergilendirme esası uygulanmıyorsa, söz konusu gelirler gelir vergisine tabi tutulmamaktadır.

Sosyal Medya Vergi İstisnası Şartları

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 2. fıkrasına göre, sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

1- Sosyal içerik üreticilerinin, 7338 sayılı Kanun ile getirilen istisnadan faydalanabilmek için Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açtırmaları gerekmektedir. Bu ifade, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bankaları içermektedir.

2- Sosyal içerik üreticilerinin elde ettiği gelirin sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bankaların Yapmak Zorunda Oldukları İşlemler

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 3. fıkrasına göre, sosyal içerik üreticilerinin Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açtırmalarından sonra ilgili bankaların yapması gereken işlemler şu şekildedir:

1- Türkiye’de kurulu bankaların, sosyal içerik üreticilerinin faaliyetlerinden kaynaklanan gelirin hesaplarına aktarılan tutar üzerinden, aktarım tarihinde %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

2- Bankalar, yaptıkları gelir vergisi tevkifatını GVK’nın 98. maddesi uyarınca muhtasar beyanname ile beyan etmeli ve GVK’nın 119. maddesi gereğince tevkif ettikleri vergileri ilgili vergi dairesine yatırmak zorundadır.

Sosyal İçerik Üreticilerine Ödemeler Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 3. fıkrasına göre, bankalar tarafından yapılan vergi tevkifatı sosyal medya üreticileri için nihai vergidir. Dolayısıyla, sosyal medya üreticilerinin elde ettikleri gelirler üzerinden ayrıca GVK’nın 94. maddesine göre vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Sosyal İçerik Üreticilerinin Başka Bir Geliri Bulunması Halinde İstisna Kazançların Durumu

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 4. fıkrasına göre, sosyal medya üreticilerinin bu faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kazanç ve/veya iratlar dışında başka bir faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve/veya iratları, istisna kapsamında değilse bile mevcut istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmez.

İstisnanın Uygulanmasına Engel Olan Haller

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 5. fıkrasına göre, sosyal medya üreticileri aşağıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda istisnadan faydalanamayacaktır:

1- Sosyal medya üreticilerinin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kazançların toplamı, GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşarsa.

Bu durumda, sosyal medya üreticilerinin elde ettikleri kazançların GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde istisnadan faydalanamayacak ve gelirin tamamını kapsayan yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

2- Sosyal medya üreticilerinin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmemeleri durumunda.

Yani, sosyal medya üreticilerinin elde ettikleri kazançları Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmak suretiyle bu hesap üzerinden elde etmemesi durumunda istisnadan faydalanamayacaktır.

İstisnaya İlişkin Şartları Taşınmadığının Tespit Edilmesi

GVK’nın mükerrer 20/B maddesinin 6. fıkrasına göre, sosyal medya üreticilerinin kazançları istisna şartlarını taşımadığı tespit edilirse, istisnadan yararlanılamayacak ve eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançlarında Katma Değer Vergisi

7338 sayılı Kanun’un 55. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen hüküm uyarınca, sosyal medya üreticilerinin GVK’nın mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlarına ilişkin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. Dolayısıyla, bu mükelleflerin söz konusu kazançları için katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek yoktur.

Sonuç

7338 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, sosyal medya içerik üreticileri, “Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası” kapsamında vergilendirilmektedir. Ancak, bu istisnadan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mükerrer 20/B maddeye göre, sosyal içerik üreticilerinin Türkiye’de bir bankada hesap açmaları ve elde ettikleri geliri sadece bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gelir vergisi tevkifatı %15 oranında yapılacak ve bu tevkifat nihai vergi olarak kabul edilecektir.

Ancak, kazançların belirli bir sınıra ulaşması veya belirli şartların yerine getirilmemesi durumunda istisnadan faydalanılamayacak ve vergilendirme genel gelir vergisi kurallarına tabi olacaktır. Katma değer vergisi konusunda ise söz konusu kazançlara istisna uygulanacaktır.

Sonuç olarak, sosyal medya vergi istisnası, belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla sosyal içerik üreticilerine bir vergi avantajı sağlamaktadır. İçerik üreticileri için Bağkur primi muafiyeti bulunmadığını ayrıca belirtmek gerekir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button