0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

danıştay kararı
Özel esaslarda bulunulduğu sürece, genel dava açma süresine uyulması koşulu aranmaksızın Vergi Mahkemesine dava açılabilir. T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2018/134 Karar No: 2018/255 Karar Tarihi: 03.05.2018 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ – İNCELEMENİN KURULCA DEĞİL İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ...
Read More
İnternet Üzerinden Yapılan Kayıt Dışı Satışlar ve Vergi Cezaları
Davacıya ait internet sitesi üzerinden yayınlanan reklamlardan dolayı yurt dışı mukimi … firması tarafından yapılan ödemelerin de, ticari faaliyet sayılabilmesi için gereken sermaye, sürekli olarak yürütüldüğünün kabulü ile devamlılık ve gelir elde etme kastının bulunması unsurlarını ihtiva ettiğinden ticari kazanç olarak kabul edilmesi gerekir.
Read More
İstisna kapsamında olduğu halde, hatalı olarak tahsil edilen tapu harcı alıcı ve satıcılara iade edilmelidir.
Read More
RİSKLİ YAPI NİTELİĞİ BULUNAN VE AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN KONUTLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLK SATIŞ İŞLEMLERİNİN DE KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA VERGİ VE HARÇTAN İSTİSNADIR
Read More
T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2014/261  Karar No: 2014/328 Özet: Gümrük Kanunu’nun 181’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kural uyarınca dolaylı temsil ilişkisi nedeniyle hesabına gümrük beyanında bulunulan ithalatçı ile birlikte yükümlü olan ve gümrük vergilerinin ödenmesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan gümrük müşaviri adına...
Read More
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. : 2008/722 K.: 2011/355 Tarih : 24.06.2011 Özet : Yeminli mali müşavirlerin, işlemlerini yürüttüğü firmaların mali tablolarını ve beyannamelerini düzenlerken gösterecekleri mesleki özeni, bu firmalara düzenleyecekleri tasdik raporlarında da göstermeleri zorunludur. İade hakkı bulunan kimseye verginin iadesi için gerekli olan tasdik raporlarının düzenlenmesinde yeminli mali müşavirlerin, alt firma yeminli...
Read More
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 22.10.2009 TARİH VE E. 2007/736, K. 2009/1793 SAYILI KARARI 1.  Olayın Özeti Danıştay İDDK’nın E: 2007/736, K: 2009/1793 sayılı kararında, yapılan şikayetle ilgili olan hakim hakkında soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istenilmiş; Adalet Bakanlığı ise 27.10.2005 tarih ve 45562 sayılı işlemiyle, “işlem yapılmasına gerek görülmediğine’ karar vermiştir. Bunun üzerine, Adalet...
Read More
T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No:  2014/4788 Karar No:  2015/510  İstemin Özeti: Davacı adına, takdir komisyonu kararı uyarınca 2006 yılının Şubat, Nisan, Mayıs ve Eylül dönemleri için re’sen salınan vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergileriyle ilgili olarak 25.12.2011 tarihinde yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunu süresinde yapılmadığı neden gösterilerek reddeden … Vergi...
Read More
T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2012/4518 Karar No: 2016/202 İstemin Özeti: Davacı şirketin borç verdiği ilişkili şirket tarafından sermayesinin üç katını aşan bu borçlanmanın örtülü sermaye niteliğinde olmasından dolayı ödenen faizin kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ilave edilmesine karşın ilgili dönemde zarar beyan edilmesi nedeniyle davacı şirketçe...
Read More
1 2
Call Now Button