0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

danıştay
Kod Listesinden Nasıl Çıkılır? Mükelleflerin özel esaslardan çıkması sonucunu doğuracak yargı kararlarını iki kapsamda değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi tarhiyatı terkin eden yargı kararlarıdır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma fiiline ilişkin olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatını terkin eden yargı kararları, özel esaslardaki mükelleflerin genel esaslara dönüşünü temin eder. Hakkında sahte belge düzenleme/kullanma raporu...
Read More
İdari para cezasına yönelik tekerrür uygulaması için söz konusu para cezasının ilgilisine tebliğ edilerek idari yönden kesinleşmiş olmasının şarttır.
Read More
verginin tarhı nedir?
Türk vergi sisteminde ticari kazançta gelir ve giderin elde edilmesi dönemsellik ve tahakkuk esasına bağlanmıştır.  Dönemsellik esası, Vergi Usul Kanununda yer alan kayıtların her hesap dönemi itibarıyla tutulması ve faaliyet sonuçlarının hesap dönemi itibarıyla belirlenmesi ilkesinin sonucudur. Genel kabul gören tanıma göre tahakkuk, gelirin ve giderin mahiyetinin ve miktarının kesinleşmesi ve kişiselleşmesiyle birlikte, hukuken istenebilir...
Read More
  1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği karşı taraftan (davayı kaybeden taraftan/davanın kazanılması halinde), Avukatlarca tahsil edilen ve yargı merciilerince takdir edilen ‘‘karşı taraf vekâlet ücreti”nin serbest meslek kazancı kapsamında KDV’ye tabi olduğu, serbest meslek hasılatı ile iç iskonto metoduyla ayrıştırılacak KDV kısmı için düzenlenecek serbest meslek makbuzunun davayı kazanan adına tanzim edilmesi hakkında...
Read More
Fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirmesi kıyas yasağını ihlal etmektedir ve hukuka aykırıdır.
Read More
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 22.10.2009 TARİH VE E. 2007/736, K. 2009/1793 SAYILI KARARI 1.  Olayın Özeti Danıştay İDDK’nın E: 2007/736, K: 2009/1793 sayılı kararında, yapılan şikayetle ilgili olan hakim hakkında soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istenilmiş; Adalet Bakanlığı ise 27.10.2005 tarih ve 45562 sayılı işlemiyle, “işlem yapılmasına gerek görülmediğine’ karar vermiştir. Bunun üzerine, Adalet...
Read More
Call Now Button