0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi davası
defter ve belgeleri gizleme suçu
Kendileri özel esaslarda olmadığı halde doğrudan mal/hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunduğu için iade taleplerinde özel esaslar uygulanan mükellefler, mal/hizmet tedarik ettiği firmaların genel esaslara dönüşü halinde KDV iadelerini genel esaslara göre alabileceklerdir. Haklarında sahte fatura düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü de bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı...
Read More
Kod Listesinden Nasıl Çıkılır? Mükelleflerin özel esaslardan çıkması sonucunu doğuracak yargı kararlarını iki kapsamda değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi tarhiyatı terkin eden yargı kararlarıdır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma fiiline ilişkin olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatını terkin eden yargı kararları, özel esaslardaki mükelleflerin genel esaslara dönüşünü temin eder. Hakkında sahte belge düzenleme/kullanma raporu...
Read More
Özel esaslarda bulunulduğu sürece, genel dava açma süresine uyulması koşulu aranmaksızın Vergi Mahkemesine dava açılabilir. T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2018/134 Karar No: 2018/255 Karar Tarihi: 03.05.2018 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ – İNCELEMENİN KURULCA DEĞİL İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ...
Read More
limited şirket ortağı
KANUNİ TEMSİLCİLER İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARIN ÖDEDİKLERİ ŞİRKET VERGİLERİ İÇİN MÜRACAAT EDECEĞİ KİŞİLER Kanuni temsilciler ile limited şirket ortaklarının şahsi varlıklarından tahsili yoluna gidilen vergi ve buna bağlı alacaklar ile vergi cezaları için rücu hakkının kullanım koşulları, sınırı ve zamanlaması yargı kararları ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, konu, yargı kararları ışığından ele alınıp değerlendirilecektir. Yargıtay...
Read More
Özellikle tüzel kişilere yapılacak tebligat işlemlerinde uygulamada sorunlar yaşandığı görülmektedir. Tüzel kişilere yapılacak tebligatın, öncelikle bunların kanuni temsilcilerine; bulunamadığı hallerde iş yerindeki memur veya müstahdemlere, bunlar da bulunamazsa kanuni temsilcinin yerleşim yeri adresinde bulunanlara yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler ile mükelleflerin memur ya da müstahdemlerine yapılacak tebligat işlemindeki bir takım diğer usulsüzlükleri bir yana bırakırsak, uygulamada...
Read More
Şirket Kanuni Temsilcilerinin Vergi ve SGK Borçlarından Sorumluluğu 6183 Sayılı Kanun Mükerrer Madde 35 – “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun...
Read More
limited şirket ortağı
Limited Şirket Ortağının Vergi ve SGK Borcundan Kaynaklanan Sorumluluğu Kanun Metni ve Açıklamalar 6183 sayılı Kanun Madde 35 – “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde,...
Read More
İnternet Üzerinden Yapılan Kayıt Dışı Satışlar ve Vergi Cezaları
Davacıya ait internet sitesi üzerinden yayınlanan reklamlardan dolayı yurt dışı mukimi … firması tarafından yapılan ödemelerin de, ticari faaliyet sayılabilmesi için gereken sermaye, sürekli olarak yürütüldüğünün kabulü ile devamlılık ve gelir elde etme kastının bulunması unsurlarını ihtiva ettiğinden ticari kazanç olarak kabul edilmesi gerekir.
Read More
tapu harcı muafiyeti
Alan bazlı olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemesinin doğrudan gelir desteği mahiyetindedir ve stopaj (tevkifat) yapılması hukuka aykırıdır.
Read More
Mali Müşavirlerin Sahte (Naylon) Faturadan Dolayı Sorumlulukları
Read More
1 2
Call Now Button