0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

VERGİ USUL KANUNU
VUK Madde
VUK Madde 107/A – Elektronik ortamda tebliğ Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik...
Read More
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 10) – Kanuni temsilcilerin ödevi: Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden...
Read More
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 9)– Vergi ehliyeti: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. (VUK Madde 9) Vergi ehliyeti ile İlgili Danıştay Kararları: Karar 1:  DANIŞTAY Daire Esas Yıl/No: 2022/57 Karar Yıl/No: 2022/51 Karar tarihi: 26.01.2022 VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI...
Read More
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 5)- Vergi mahremiyeti: Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar; Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;...
Read More
ankara vergi avukatı
VUK Madde 2 – Gümrük ve tekel vergileri: Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili Danıştay Karaları DANIŞTAY 7. Daire Esas Yıl/No: 2008/3894 Karar Yıl/No: 2011/799 Karar tarihi: 24.11.2011 TAHAKKUKUNA VAKİ İTİRAZIN...
Read More
ankara vergi avukatı
VUK Madde 1 – Kanun’un Kapsamı Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi,...
Read More
Call Now Button