0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
T.C. DANIŞTAY 9. Daire Esas No: 2019/5535 Karar No: 2021/3365 Karar Tarihi: 27.05.2021 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – MÜKELLEFÇE VERİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN FARKLI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA AYKIRI BİÇİMDE KAYIT YAPILDIĞI – KARARIN BOZULMASI ÖZET: Dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile davacı hakkında düzenlenen … tarih...
Read More
Kripto Paralar Nasıl Vergilendirilir? Kripto varlıkların ortaya çıkışından bu yana en çok tartışılan konuların başında, bu varlıkların para, menkul kıymet ve emtia kategorisi içerisinde hangi sınıflandırmaya dâhil edilmesi gerektiği gelmektedir. Kripto varlıkların tanımlanması konusunda ülkeler arasında bir fikir birliği mevcut değildir. Belçika ve İtalya kripto varlıkları “para” olarak nitelendirmiştir. İngiltere, Fransa, İspanya ve İsviçre gibi...
Read More
İnternet Üzerinden Yapılan Kayıt Dışı Satışlar ve Vergi Cezaları
Davacıya ait internet sitesi üzerinden yayınlanan reklamlardan dolayı yurt dışı mukimi … firması tarafından yapılan ödemelerin de, ticari faaliyet sayılabilmesi için gereken sermaye, sürekli olarak yürütüldüğünün kabulü ile devamlılık ve gelir elde etme kastının bulunması unsurlarını ihtiva ettiğinden ticari kazanç olarak kabul edilmesi gerekir.
Read More
limited şirket ortağı
4/2/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansman gider kısıtlamasına işlerlik kazandırılmıştır. Kısıtlama 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanacaktır.Yapılan düzenlemeye göre finansman gider kısıtlaması gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde aşağıdaki şekilde olacaktır.a) Gelir Vergisi Mükelleflerinde: Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç,...
Read More
Fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirmesi kıyas yasağını ihlal etmektedir ve hukuka aykırıdır.
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120[61-2013/ÖZE-01]-35 07/04/2014 Konu : Banka promosyon ödemesinin gelir vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı.             İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizde çalışan personellerin maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla maaş protokolleri düzenlendiği ve bu protokollere istinaden bankalardan sağlanan promosyon...
Read More
25 Temmuz 2017 salı günü 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile izaha davet müessesesinin uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili tebliğ metninde öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden,...
Read More
Olağanüstü hâl veya sıkıyönetim süresi içinde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış olan olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ile getirilen vergi ve benzeri mali yükümlülükler, olağanüstü hâl veya sıkıyönetim süresi dolduktan sonra, kendiliklerinden uygulamadan kalkarlar mı? Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine ilişkin olarak Anayasamızda yer alan hükümler aşağıdadır:       Madde...
Read More
tarhiyat öncesi uzlaşma
Vergi hukukunda uzlaşma kurumu, günümüzde en çok başvurulan idari çözüm yollarından birisidir. Vergi mükellefleri, tarhiyat öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı türü olan uzlaşma yolunu günümüzde yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu yazımızda, vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması kısa başlıklar altında ve maddeler halinde anlatılmaktadır.   Vergi hukukunda uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden...
Read More
Call Now Button