0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nedir

Bu yazıda, veraset yoluyla malların intikali halinde, mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Yazıda ayrıca, veraset ve intikal vergisi danışmanlık hizmetlerinin neler olduğu belirtilecektir.

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

Veraset ve intikal vergisinde; Türkiye sınırları içinde bulunan malların ve T.C. uyruğundaki kişilere ait malların, veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun  hibe yoluyla veya karşılıksız suretle bir kişiden diğer kişiye intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup bu intikaller nedeniyle beyanname verilir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişiler, yurt dışında veraset  yoluyla veya hibe yahut karşılıksız herhangi bir tarzda mal edinmeleri  halinde de beyanname vermek zorundadırlar.

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Muafiyetler Nelerdir?

İstisnalara ilişkin önemli olanları şu şekilde belirtebiliriz.

Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dâhil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2024 yılı için 1.609.552-TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2024 yılı için  3.221.082-TL’si istisnadır.

Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekmektedir. Söz konusu beyannamenin hazırlanırken, veraset ve intikal vergisi danışmanlık hizmeti alınması önerilir.

Mirasçılara veraset yoluyla intikal eden mal bulunmaması halinde; vergi dairesine beyanname verilmeyeceğine ilişkin dilekçe verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

uzman vergi danışmanı

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır

Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette mal intikal eden mükellefler, ilk tarhiyatta dikkate alınmak üzere bu malları Veraset ve intikal Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen değerleme ölçülerine göre değerleyeceklerdir.

Gayrimenkullerin Beyanı

İntikal eden gayrimenkullerin ise ticari işletmeye dâhil olsun veya olmasın ölümün veya ivazsız intikalin meydana geldiği yıla ait emlak vergisine esas olan değerle beyan edilmesi gerekmektedir.

Ticari Sermayenin Beyanı

Bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihinden önce gelen takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermaye olarak dikkate alınacaktır. Ancak mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edip beyan edebilir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile basit usulde vergilendirilenler ise ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığını beyan edeceklerdir.

Menkul Mallar ve Gemilerin Beyanı

Mükellefler, menkul mallar ve gemileri rayiç bedelleri ile beyan edeceklerdir. Rayiç bedel, normal alım satım değeridir. Bu nedenle, mirasa dâhil menkul mallar ve gemilerin ölüm tarihindeki normal alım satım değerleri ile beyan edilmesi gerekir.

Hisse Senetlerinin Beyanı

Ticari sermayeye dâhil olsun veya olmasın hisse senetleri, borsada kayıtlı ise ölüm tarihinden önceki son 3 yıl içinde borsada gördüğü en son işlem değeri ile değerlenmektedir.

Borç senetlerinin Beyanı

Mükellefler borç senetlerini üzerinde yazılı olan değerleriyle beyan edeceklerdir

Yabancı Paraların Beyanı

Yabancı paralar, beyannamedeki borsa rayici ile beyan edilecektir. Ancak, borsa rayici yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlendirilerek beyan edilecektir.

Hakların Beyanı

Tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değeri esas alınarak beyan edilecektir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum hakların değerlendirilmesi mükellefler tarafından yapılmayacak ve bu haklar ilk tarhiyatta nazara alınmayacaktır.

Veraset Ve İntikal Vergisi Matrahının Tespitinde İndirilebilecek Borç Ve Giderler

Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür:

 • Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
 • Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez.),
 • Cenazenin donanımı, gömülmesi ve ölüm olayının duyurulması amacıyla mirasçılarca gazeteye verilen ilan giderleri.

Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranı Nedir?

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

Matrah2024 Yılı Verginin Oranı (%) 
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 1.700.000 TL için110
Sonra gelen 4.000.000 TL için315
Sonra gelen 8.700.000 TL için520
Sonra gelen 17.000.000 TL için725
Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için1030

Şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyede uygulanan vergi oranı %20’dir. İkramiyenin ayni (mal, eşya vb.) olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır.

 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise;

 • Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde verilir.
 • Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde verilmelidir.

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise;

 • Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,
 • Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,
 • Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde beyanname verilmelidir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesi ise malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde vermelidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur

Mükellefler, Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesini mirasçılık belgesini (Veraset İlamı) aldıktan sonra;

İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasından veya Kağıt ortamında vergi dairesine elden verilebilir.

Beyanname veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu, yerdeki vergi dairesine verilir. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız beyannamelerini yurt dışındaki konsolosluklara verebilirler.

Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verilebileceği gibi müştereken verilmesi de mümkündür. Beyannamenin müştereken verilmesi halinde, beyannamenin her mükellef tarafından ayrı ayrı imzalanmış olması gerekir.

Beyanname ve eklerinin vergi dairesine gönderilmesinden itibaren, eklerde veya beyannamede herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ortalama olarak 2 gün içerisinde vergi dairesince  tahakkuk düzenlenecektir.

Söz konusu beyannamenin doldurulurken, veraset ve intikal vergisi danışmanlık hizmeti alınması önerilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), Mirasçıların ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesi (veraset ilamı) sulh hukuk mahkemesinden veya noterlerden alınabilmektedir.
 • Varsa Vasiyetname, miras mukavelenamesi,
 • Borç ve masraflara ait belgeler,
 • Şirket hisselerinin intikali için Ticari bilanço ve gelir tablosu,
 • Gayrimenkuller için tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge,
 • Araç ve tescile tabi diğer menkuller için tescil belgesinin fotokopisi.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve intikal vergisinin; Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Beyanname verilip, vergi borcu ödendikten sonra ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısı (borcu yoktur) alınabilir.

Miras Kalan Malın Satışı Nasıl Yapılır?

Miras Kalan Gayrimenkülun (Ev, Arsa, Araba) Satışı

Veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde intikal eden gayrimenkullerin devir ve ferağının yapılabilmesi ve üzerinde bir ayni hak tesis edilebilmesi için, gayrimenkule ya da devri istenilen hisse ise yalnız bu hisseye isabet eden verginin tamamının ödenmesi veya vergiye karşılık 6183 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yazılı cinsten (menkul mallar hariç) teminat gösterilmesi gerekmektedir.

Miras Kalan Menkul Malların Devri

Amme idare ve müesseseleri, banka, banker ve kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseselere ve mahkemelerle icra dairelerine vergiye karşılık olmak üzere Veraset ve intikal Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesi gereğince tevkifat yapma görev ve yetkisi verilmiştir.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların veraset ve intikal vergisinin konusuna giren menkul mallarla ilgili herhangi bir işlem dolayısıyla para veya senet (tahvil, hisse senedi gibi) verebilmek için mükelleflerden, bu verginin ödenmiş olduğuna dair ilgili vergi dairesinden verilmiş bir belge istemeleri gerekir.

Belge ibraz edilmediği takdirde, mirasa dâhil menkul malı elinde bulunduran kurum veya kuruluşça veraset yolu ile intikallerde %5, ivazsız intikallerde %15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapılacaktır.

Ayrıca, bankalardaki kiralık kasa sahiplerinin ölümü halinde, vergi dairesinin yetkili memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit yapılmadıkça, muhteviyatının mirasçılar veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Doldurulmuş Örnek

Ankara Vergi Avukatı İletişim Bilgileri:

✅Ankara Vergi Avukatı:Av. Dr. Fatih ARAS
✅ Telefon :0312 911 83 10
✅ Adres:Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23 Yenimahalle/ ANKARA
✅ Mail:av.fatiharas@gmail.com

Maliye Bakanlığında 6 yıl boyunca müfettiş olarak görev yapan Av. Dr. Fatih ARAS; vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve ihale hukuku alanları başta olmak üzere, kamu hukuku ve özel hukuktaki pek çok alanda geniş bilgi ve deneyim sahibidir. Kurucumuz Av. Dr. Fatih ARAS; özel sektörde uzun yıllar boyunca mali işler koordinatörü, baş denetçi ve hukuk müşaviri olarak görevler yapmıştır. Tüm bu deneyimler neticesinde, şirketlerin ihtiyaç duyduğu mali ve hukuki konularda gerekli danışmanlık hizmeti vermek üzere uzmanlaşmış bulunmaktayız.

 

 

 

Diğer Makaleler

Call Now Button