0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 107/A – Elektronik ortamda tebliğ

VUK Madde

VUK Madde 107/A – Elektronik ortamda tebliğ

Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

VUK

VUK Madde 107/A – Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2022/ 1401
Karar: 2023 / 805
Karar Tarihi: 16.03.2023

ÖZET: Olayda, re’sen mükellefiyet terkin işleminin elektronik tebligat adresinin kapatılmasını gerektiren haller arasında sayılmadığı, ticaret sicil kaydının silinmesi (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) gibi bir durum olmadığı için davacı şirketin elektronik tebligat adresinin aktif olarak kullanımda olduğu, dava konusu ihbarnamelerin 11/11/2020 tarihinde elektronik ortamda tebliğ edildiği, işbu davanın ise 10/03/2021 tarihinde açıldığı anlaşıldığından, 30 günlük dava açma süresi geçirildikten sonra açılan davanın süre aşımı yönünden reddi gerekirken, gerekçeyle davayı kabul eden Vergi Mahkemesi kararına yönelik davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2021/ 2
Karar: 2021 / 4
Karar Tarihi: 22.09.2021

ÖZET: Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca muhatabın elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak elektronik ortamda tebliğ sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesi yapılan tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Hukuksal nedenler ve gerekçeyle, aykırılığın, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin olarak muhatabın elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği yönünde giderilmesine karar verilmiştir.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2020/ 1322
Karar: 2021 / 1721
Karar Tarihi: 01.04.2021

ÖZET: Elektronik tebligat adresi edinme başvurusunda bulunulmadığının iddia edildiği olayda, söz konusu iddianın doğruluğu uyuşmazlığın çözümü için önem arzettiğinden, davalı idarece elektronik tebligatın yapıldığı belirtilen tarih öncesinde davacının bu yönde bir başvurusu olup olmadığı hususu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre yeniden karar verilmek üzere temyiz istemine konu edilen kararın bozulması gerekmiştir.

danıştay

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2020/ 403
Karar: 2022 / 3903
Karar Tarihi: 09.06.2022

ÖZET: Uyuşmazlıkta; davacının kanuni temsilcisi olduğu şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin ve ödeme emirlerinin şirket tüzel kişiliğinin sona erdiği 24/08/2016 tarihinden sonra sırasıyla 17/11/2016 ve 29/05/2017 tarihlerinde şirkete e-tebliğ edilerek kesinleştirilmesi işleminde; tüzel kişiliği sona eren şirkete usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligattan söz edilemeyeceğinden hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Karar 5: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2021/ 2401
Karar: 2021 / 5729
Karar Tarihi: 23.11.202

ÖZET: Olayda, iflas halindeki şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin içeriği vergi borçlarının iflas masasına kaydı amacıyla, ihbarnamelerin masanın kanuni temsilcisi olan iflas idaresine tebliği gerekirken, ihbarnamelerin şirketin elektronik tebligat adresine tebliğinde usul ve yasaya uyarlık bulunmadığı gibi, davalının temyiz aşamasında dosyaya ibraz ettiği … tarih ve … sayılı yazısında da, şirkete tebliğ edilen dava konusu ihbarnamelerin terkin edilip yeni düzenlenen ihbarnamelerin iflas idaresi üyesine tebliğ edildiğinin belirtildiği görüldüğünden, Bölge İdare Mahkemesince bu husus değerlendirilmek suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

fatih aras

 

Diğer Makaleler

Call Now Button