0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları

VUK Madde

VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları

Vergilendirme hataları şunlardır;

1. Mükellefin şahsında hata; Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;

2. Mükellefiyette hata; Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;

3. Mevzuda hata; Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.

4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata; Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları ile ilgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2023/ 1689
Karar: 2023 / 1842
Karar Tarihi: 23.05.2023

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale edilen … ihale kayıt numaralı 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Resmi Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Dağıtılacak Ders Kitapları Satın Alınması işi uhdesinde kalan davacı şirketler tarafından ihale kararı, sözleşme ve yapılan hakediş nedeniyle ödenen 249.146.06-TL damga vergisinin iadesi talebiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun reddine ilişkin … tarih ve …. sayılı işlemin iptali ile ödenen verginin amme alacaklarına uygulanan faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararına yönelik davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesince; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davacı şirkete ihale edilen işler nedeniyle davacıya damga vergisi istisnası tanınması ve bu hususun vergilendirme hatası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen bozma kararına uyulmayıp ısrar edilmiştir. İleri sürülen iddialar temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2017/ 3904
Karar: 2020 / 6300
Karar Tarihi: 29.12.2020

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davacı ortaklığa ihale edilen “2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Resmi İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması” işi nedeniyle davacıya damga vergisi istisnası tanınması ve bu hususun vergilendirme hataları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davanın kabulüne karar veren Vergi Mahkemesi kararını kaldırıp davanın reddine karar veren Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu kabul edip, davayı reddeden … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2013/ 1870
Karar: 2017 / 9299
Karar Tarihi: 11.12.2017
ÖZET: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde; bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, “bu kanundaki kağıtlar terimi”nin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3. maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 10. maddesinde; damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nev’i ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, “belli para terimi”nin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği, aynı Kanuna ekli (II) sayılı tabloda “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlığı altında istisna hükümleri düzenlenmiş, “V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar” alt başlıklı bölümün 18. Bendinde; Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri” bu kapsamda sayılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, davacı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle kullandırılacak kredi için düzenlenen protokol uyarınca, Türkiye Halk Bankası ile aralarında düzenlenen borç taahhütnameleri ile müteselsil kefalet sözleşmesinin onayı sırasında notere ödenen damga vergisinin, kanunda yer verilen istisna kapsamında olması nedeniyle, davacı iddiasının, vergilendirme hataları kapsamında değerlendirilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, Vergi Mahkemesince, olayda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116. ve devamı maddelerinde yer alan düzenlemelere göre bir vergilendirme hatası olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, karar verilmiştir.

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2012/ 170
Karar: 2014 / 2703
Karar Tarihi: 05.06.2014

ÖZET: Olayda, davacının çalıştığı G.. S.. İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin işçi azaltma yoluna gitmesi sonucu iş akdinin 31.12.2009 tarihinde feshedildiği, davacıya kıdem, ihbar tazminatı ve prim ödemeleri dışında iş güvencesi tazminatı adı altında … TL ödendiği, adı geçen şirketin bu tutara isabet eden gelir (stopaj) vergisini tevkif ederek bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırdığı, davacının bu ödemenin gelir vergisine tabi olmadığı ve bu nedenle iadesi istemiyle vergi dairesi müdürlüğüne 5.1.2010 tarihinde yaptığı başvuruya cevap verilmemesi üzerine, 21.1.2011 tarihinde Maliye Bakanlığına şikayet yoluna gittiği, bu başvurunun da altmış günlük yasal sürede cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi nedeniyle bu işlemin iptali ve tevkif edilip ödenen gelir (stopaj) vergisinin iadesi istemiyle davanın açıldığı, yapılan kesintinin ait olduğu tazminatın, iş akdinin tek taraflı feshi sonucu işsiz kalan davacıya yasal zorunluluk olmadan işsizlik nedeniyle yardım amaçlı ödendiği, işine son verilen kişiye yapılan ödemenin hizmet karşılığında yapılması da düşünülemeyeceğinden ücret niteliği taşımadığı gibi şirketin yasal sorumluluğu ve zorunluluğu olmadan yapılmış olmasının, tevkifata tabi tutulmasına neden olmayacağı, bu durumda ücret niteliği taşımayan ve vergiden istisna edilen tazminat ödemesinden hukuka aykırı olarak yapılan kesintinin açık bir vergilendirme hatası olması nedeniyle, davacıya iadesi gerekirken aksi yöndeki dava konusu zımni ret işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptal edilmiş, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiş olması isabetlidir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button