0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 124 – Şikayet Yolu İle Müracaat

VUK Madde

VUK Madde 124 – Şikayet Yolu İle Müracaat

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. Bu Madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir.

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 124 – Şikayet Yolu İle Müracaat ile İlgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2017/ 2642
Karar: 2020 / 988
Karar Tarihi: 20.02.2020

ÖZET: Davacı hakkında düzenlenen 06/09/2014 tarih ve 2014/-A-97/45 sayılı Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluluk Raporu)’nda davacının bu sorumluğunu doğuracak hususların açık ve somut bir şekilde ortaya konulamadığı, mükellefçe kendisine verilen bilgi ve belgelerden farklı olarak muhasebe kayıtlarına aykırı biçimde kayıt yaptığına veya kayıtları mali tablolara yansıtmadığına yönelik tespitlere yer verilmediği görüldüğünden, dava konusu düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2008/ 2454
Karar: 2011 / 2279
Karar Tarihi: 15.04.2011

ÖZET: Davacının yapılan tarhiyata karşı dava açma yolunu kullanmayarak veya dava süresini geçirerek, düzeltme ve devamında da şikayet başvurusu yolunu tercih etmesi sonucu tesis edilen işlem, dava açma süresi geçirilmek suretiyle kesinleşmiş bir kamu alacağına ilişkin işlem olup, ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi ve diğer kamu alacaklarına ilişkin olduğundan söz edilemez.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2020/ 1111
Karar: 2020 / 1270
Karar Tarihi: 18.11.2020

ÖZET: Vergi hatası kapsamında düzeltme şikâyet başvurusunda bulunan davacının, gecikme zammından sorumluluğunun bulunmaması, 213 sayılı Kanun’un maddesi uyarınca mevzuda hata kapsamında olduğundan dava konusu işlemin, gecikme zammına yönelik kısmında hukuki isabet bulunmadığından, Bölge İdare Mahkemesinin ısrar kararının, değinilen hüküm fıkrası yönünden bozulması gerektiği, vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine ilişkin hüküm fıkrasına yöneltilen temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2019/ 7326
Karar: 2020 / 5265
Karar Tarihi: 19.11.2020

ÖZET: Bölge İdare Mahkemesince, iadesi istenen ücretler düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilerek karar verilmiş ise de; yapılan ücret tahakkuku “vergi ve benzeri mali yükümlülük” olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, mahsubu istenilen …..-TL’lik kısım yönünden ise; davacı tarafından mahsubu yapılmayan ….-TL avans bedelinin iadesi istemiyle … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında dava açıldığı görüldüğünden, bu hususlara ilişkin olarak davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine karar veren Bölge İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla usule ve yasaya aykırılık görülmemiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button