0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 34 – İhbarname Esası

VUK Madde

Vergi Usul Kanunu Madde 34 – İhbarname Esası

İkmalen ve re sen tarh edilen vergiler “İhbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

VUK Madde 34 – İhbarname Esası ile İlgili Danıştay Kararları:

Karar 1:

DANIŞTAY
3. Daire

Esas Yıl/No: 2022/3777

Karar Yıl/No: 2023/393

Karar tarihi: 21.02.2023

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ – ELEKTRONİK TEBLİGATA AİT E TEBLİGAT DELİL KAYDINDA TARHİYATA DAYANAK ALINAN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ANLAŞILAMADIĞI – TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ

ÖZET: Vergi inceleme raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi tebliğinin tam yapılmadığının kabulünü gerektireceğinden dolayısıyla dava açılması için öngörülen sürenin işlemesini başlatmayan bir neden oluşturacağı dikkate alındığında, dava konusu cezalı vergiye ait ihbarnamelerin 09/11/2021 tarihinde gönderildiğini ve 14/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren elektronik tebligata ait e-tebligat delil kaydında tarhiyata dayanak alınan vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilip edilmediği anlaşılamadığından söz konusu durum araştırılarak ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmek üzere Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerekmiştir.

Karar 2:

DANIŞTAY
7. Daire

Esas Yıl/No: 2020/663

Karar Yıl/No: 2022/379

Karar tarihi: 03.02.2022

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI – İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDAKİ TEMYİZE KONU KARARDA SONUCU İTİBARIYLA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ – KARARIN ONANMASI

ÖZET: Vergi hukukunun temel kavramları olan tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsilat kavramları gözetilerek terkin edildiği anlaşılan vergi için öncelikle davalı idarece yukarıda alıntısı yapılan amir hükümler esas alınmak suretiyle davacı adına ihbarname esasına dayalı olarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılıp, usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi, tarh işlemine ilişkin olarak davacı şirkete dava açma hakkı verilmesi ve bu şekilde tarh, tahakkuk ve tebliğ aşamalarının tamamlanması gerekirken, doğrudan ödeme emri ile takibinde hukuka uygunluk bulunmadığından tesis edilen işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yönelik temyiz isteminin reddine, karar verilmiştir.

danıştay

Karar 3: 

DANIŞTAY
4. Daire

Esas Yıl/No: 2017/190

Karar Yıl/No: 2021/6280

Karar tarihi: 09.11.2021

GELİR VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ – İDARECE ŞİRKET HAKKINDA DÜZENLENEN RAPOR DAVACIYA TEBLİĞ EDİLİP DAVACININ HAKLILIĞINI ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK DELİLLERİNİ İLERİ SÜRMESİNE İMKAN VERİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Dosyanın incelenmesinden, davacı adına tarh edilen dava konusu cezalı vergilere ilişkin ihbarnamelerle birlikte tarhiyatın dayanağı takdir komisyonu kararları tebliğ edilirken vergi tekniği raporunun tebliğ edilmediği, Vergi Mahkemesince bu durumun davacının savunma hakkını kısıtladığı ve davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası oluşturduğu gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına dayanak alındığı anlaşılmaktadır. Mahkemece her ne kadar vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenerek davacıya tebliğ edilmediği belirtilmiş ise de; dava konusu cezalı vergiye ilişkin ihbarnamenin tebellüğünden itibaren dava açma süresi içinde Vergi Mahkemesinde vergilendirme işlemine karşı dava açılıp uyuşmazlık yargı mercine taşınarak idarenin tüm iddia ve işlemlerine karşı itiraz etme imkanının elde edildiği görülmektedir. Bu durumda, idarece dava dosyasına sunulan davacının kanuni temsilcisi olduğu şirket hakkında düzenlenen rapor davacıya tebliğ edilip, davacının haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerini ileri sürmesine imkan verilmek ve uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken cezalı tarhiyatın kaldırılmasına hükmeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar 4: 

DANIŞTAY
9. Daire

Esas Yıl/No: 2018/4187

Karar Yıl/No: 2021/1276

Karar tarihi: 25.02.2021

VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ – DAVACI ŞİRKET HAKKINDA DÜZENLENEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNDAKİ TESPİTLER DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE ESASA İLİŞKİN KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ

ÖZET: Davacı hakkında düzenlenen ihbarnamelerin, vergi inceleme raporları ile birlikte davacıya tebliğ edilmesi üzerine yasal süresinde dava açılmıştır. Vergi tekniği raporu davalı idarece savunma dilekçesine eklenmiştir. Olayda, vergi inceleme raporları ve vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği görüldüğünden; vergi tekniği raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi, davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası teşkil etmemektedir. Kaldı ki; ihbarname ekinde ayrıca tebliğ edilmeyen vergi tekniği raporunun 2577 sayılı Kanun’un 20. ve 21. madde hükümleri uyarınca, ara kararıyla istenmesi ya da re’sen idarece dava dosyasına sunulması üzerine davacı tarafından incelenmek ve haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin sunulmasına imkan vermek suretiyle bu eksikliğin yargılama aşamasında giderilmesi de her zaman mümkündür. Bu durumda, davacı şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitler değerlendirilmek suretiyle esasa ilişkin karar verilmesi gerekirken, davayı reddeden vergi mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu kabul ederek, değinilen gerekçeyle davayı kabul eden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Karar 5: 

DANIŞTAY
. Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas Yıl/No: 2020/9

Karar Yıl/No: 2020/2

Karar tarihi: 19.02.2020

KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİ – ADİL YARGILANMA HAKKI – DAVACILAR ADINA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ ŞEKİL HATASI OLUŞTURMADIĞI

ÖZET: Ara kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla ya da idarece resen dayanak raporun dava dosyasına sunulması üzerine davacıya anılan rapor tebliğ edilerek davacının haklılığını ortaya koymaya yönelik delil ve hukuka aykırılık iddialarını ileri sürmesine imkân verilmek suretiyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının sağladığı güvencelerden silahların eşitliği ilkesi ile çelişmeli yargılama ilkesine uygun olarak uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabileceği açıktır. İdarenin dayanak raporu dava dosyasına sunmaması halinde ise sebep unsurunun ortaya konulamamış olması nedeniyle tarh işleminin iptali yönünde karar verileceğinde kuşku bulunmamaktadır. Davacılar adına yapılan tarhiyatların kaldırılması istemiyle açılan davalarda bölge idare mahkemesi dava daireleri arasındaki karar aykırılığının, davacılar adına düzenlenen vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği yönünde giderilmesine karar verilmiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button