0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 365 Ceza Kesme Yetkisi

VUK Madde

VUK Madde 365 Ceza Kesme Yetkisi

Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir.
Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere mütaallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder.

VUK Madde 365 Ceza Kesme Yetkisi ile İlgili Danıştay Kararları

T.C. Danıştay 3.DAİRE Esas:2023-1843 Karar:2023-1736 Karar Tarihi: 15.05.2023

ÖZET: Menfaati ihlal edilenler tarafından açılan iptal davalarında idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka uygunluk denetimine tabi tutulması 2577 sayılı Kanun’un düzenlemesinin gereğidir. Dava konusu vergi ziyaı cezalarına ilişkin ihbarnamelerin, yukarıdaki yasal düzenlemeler uyarınca, fiiline iştirak edilen mükellefin bağlı bulunduğu Derik Malmüdürlüğü tarafından düzenlenmesi gerekirken, bu konuda yetkili olmayan vergi dairesince tanzim edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu cezaları yazılı gerekçeyle kaldıran Vergi Mahkemesi kararına yöneltilen istinaf başvurusunun reddi yönündeki Vergi Dava Dairesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamıştır.
T.C. Danıştay 3.DAİRE Esas:2015-12005 Karar:2019-1194 Karar Tarihi:20.02.2019
ÖZET: Sahte fatura düzenleme eylemini gerçekleştiren adı geçen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesi müdürlükleri tarafından ve bu mükelleflerin fiiline isabet eden tutarda ceza kesilmesi gerekirken, sadece davacının bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce ve tüm mükelleflerin fiillerini kapsayacak şekilde ceza kesilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
T.C. Danıştay VD.VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas:2007-489 Karar:2008-627 Karar Tarihi:10.10.2008
ÖZET: Cezanın yetkili olmayan vergi dairesi tarafından kesilmesi, cebren takip ve tahsil edilebilecek bir borç yaratmayacağından, bu durumu ödeme emriyle istenebilecek bir borcun bulunmaması kapsamında görerek ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesi kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.
vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Call Now Button