0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 374 Ceza Kesmede Zamanaşımı

VUK Madde

VUK Madde 374 Ceza Kesmede Zamanaşımı

 Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez:
1. Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.);

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlıyarak iki yıl;

Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.

VUK Madde 374 Ceza Kesmede Zamanaşımı ile İlgili Danıştay Kararları

T.C. Danıştay VD.VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas:2020-1412 Karar:2020-1302 Karar Tarihi:02.12.2020

ÖZET: Cezalar, ilan yoluyla tebliğ edilmiş ise de olayda 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca ilanen tebliğ şartları oluşmadığından, usulsüzlüğün yapıldığı takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren iki ve beş yıl içinde usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeyen cezaların zamanaşımına uğradığı izahtan varestedir. Zamanaşımına uğraması nedeniyle ortadan kalkan ve kamu alacağının ödemesinden birinci derecede sorumlu olan asıl borçlu şirketten istenemeyecek nitelikte olan söz konusu borcun tahsili amacıyla davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu nedenle, ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C. Danıştay 3.DAİRE Esas:2014-1817 Karar:2018-95 Karar Tarihi:29.01.2018
ÖZET: Belge düzenlenmesini veya alınmasını gerektiren bir işlemde, belge verilmediğinin veya alınmadığının açıkça tespit edilmesi halinde zamanaşımı süresi içinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceğinin kabulü gerektiğinden, davacının satışını yaptığı bağımsız bölümler için fatura düzenleyip düzenlemediğine dair hukuken geçerli biçimde somut bir tespit bulunup bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılmadan sadece hesap döneminin kapanmasından sonra düzenlenen vergi inceleme raporuyla özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği gerekçesiyle cezanın kaldırılmasında hukuka uyarlık görülmediğinden, bu yönde yapılacak inceleme sonucuna göre yeniden karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Call Now Button