0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 99 – Kapalı Zarf Esası

VUK Madde

VUK Madde 99 – Kapalı Zarf Esası

Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel zarflar kullanılır.

VUK Madde 99 – Kapalı Zarf Esası İle İlgili Danıştay KARARI

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2016/ 676
Karar: 2016 / 1218
Karar Tarihi: 14.12.2016

ÖZET: Davacı şirketin kanuni temsilcisi olan ….. adına, şirketle herhangi bir bağlantı kurulmaksızın düzenlenen, 2005 ve 2006 yılları kanuni defter ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin … tarihli yazının, adı geçen kişinin ikametgah adresinde … tarihinde kızına tebliği üzerine, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden söz edilerek, katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyen davacı şirket adına, 2005 yılının Ocak ilâ Aralık dönemleri için re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri ile vergi ziyaı cezalarının tekerrür nedeniyle artırılan kısmı davaya konu yapılmıştır. Davaya konu yapılan vergilendirmenin dayanağı olan defter ve belgelerin ibrazına ilişkin … tarihli yazı, şirketle herhangi bir bağlantı kurulmaksızın şirketin kanuni temsilcisi olduğu anlaşılan ….. adına düzenlenmiş, adı geçen kişinin ikametgah adresinde … tarihinde kızına tebliğ edilmiştir. Bu durumda, davacı şirket adına düzenlenmediği gibi şirketle hiç bir şekilde de irtibatlandırılmayan ve şirketle ilgisi bulunmayan bir adrese tebligata çıkarılan defter ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin yazının gereğinin yerine getirilmediğinden; dolayısıyla re’sen takdir nedeninin varlığından söz edilemeyeceğinden, defter ve belge ibraz yazısının usulüne uygun düzenlenerek tebliğ edildiğinin kabulü suretiyle verilen kararda yasaya uygunluk görülmediğinden yerel mahkemenin ısrar kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button