0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 109 – Tebliğ yerine geçen muameleler

VUK Madde

VUK Madde 109 – Tebliğ yerine geçen muameleler

Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur.

Diğer ücret elde eden hizmet erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur.

Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükme riayet etmiyenlerin vergileri (251 inci Madde hükmüne giren mükellefler hariç) bu kanunun umumi hükümleri dairesinde yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur.

VUK

VUK Madde 109 – Tebliğ yerine geçen muameleler ile ilgili Danıştay kararları

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2022/ 1439
Karar: 2022 / 2445
Karar Tarihi: 25.05.2022

ÖZET: Buna göre tüzel kişilerde asıl muhatap, yasal temsilcilerdir. Bu temsilciler mutad iş saatlerinde işyerinde bulunamadıkları veya tebligatı bizzat alamayacak durumda oldukları takdirde orada hazır bulunan memur veya müstahdemlere tebliğ yapılması, bu şekilde işyerinde tebligat mümkün olmaması halinde ilan yoluyla tebliğ yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu durumda, … tarih ve … takip numaralı ödeme emri içeriği amme alacağı için asıl borçlu adına düzenlenen … tarih ve … ile … tarih ve … takip numaralı ödeme emirlerinin, şirket yetkilisinin ikamet adresinde tebliğ edilmesinin 213 sayılı Kanun’un 94. maddesindeki usule aykırı düştüğü dikkate alındığında, şirket hakkındaki takibin usulüne uygun tamamlandığından bahsedilemeyeceğinden Vergi Dava Dairesi kararının, söz konusu ödeme emrinin yazılı gerekçeyle iptali yolundaki hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

fatih aras

 

Diğer Makaleler

Call Now Button