0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Terekenin Tespiti Davası

terekenin tespiti davası

Giriş

Türk miras hukuku, vefat eden bir kişinin mal varlığının mirasçıları arasında nasıl paylaştırılacağını düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Terekenin tespiti davası, bu sürecin temel taşlarından birini oluşturur. Bu makalede, Türk miras hukukunda terekenin tespiti davasının tanımı, amaçları, hukuki süreci ve önemi ele alınarak, mirasçılık haklarının adil bir şekilde belirlenmesi için nasıl bir yol izlendiği detaylı bir şekilde incelenecektir.

Terekenin Tespiti Davası: Tanım ve Amaçlar

Mirasçılar, miras bırakanın tüm malvarlığını tam anlamıyla ve doğru bir şekilde bilemeyebilirler. Bu durumda, mirasçılar, miras bırakanın malvarlığını tespit etmek ve paylaştırmak için terekenin tespiti davasını açabilirler. Bu dava, mirasçıların haklarının korunmasını ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak için önemli bir hukuki yol olarak kullanılır. Bu sayede, mirasın geçiş süreci daha şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşir.

Terekenin Tespitini Davasında Yetkili Mahkeme

Terekenin tespiti davası, mirasçılar tarafından, vefat eden kişinin son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Bu davanın açılabilmesi için davanın açılacağı yerin mahkemesinin yetkili olması önemlidir.

miras davaları

Terekenin Tespitini Davasını Kimler Açabilir?

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın mirasçılarından herhangi biri veya tüm mirasçılar adına tereke temsilcisi tarafından da açılabilir. Eğer mirasçılardan yalnızca biri terekenin tespiti davası açarsa, diğer mirasçıların ayrıca dava açma zorunluluğu bulunmaz; davada alınan karar tereke için tüm mirasçılar için bağlayıcıdır. Ayrıca, terekenin tespiti davası, çekişmesiz yargı işleri kapsamında değerlendirilir ve dolayısıyla bu davada bir taraf davalı olarak gösterilmez. Yani her bir mirasçı, terekenin tespiti davası için ayrı ayrı dava açabilir. Aynı şekilde, tüm mirasçılar bir araya gelerek ortak bir dava da açabilirler. Bununla birlikte, diğer miras davalarının yargı süreci devam ederken dahi, terekenin tespiti davası açma talebinde bulunulabilir.

Terekenin tespiti davası, çekişmesiz bir yargı süreci olduğundan dolayı bu davada herhangi bir taraf davalı olarak gösterilmez. Bu nedenle, davada husumet bulunmaz

Delillerin Sunumu ve İspat Yükü

Davanın açılmasının ardından, mirasçılar tarafından delillerin sunumu gerçekleşir. Bu deliller, vefat edenin mal varlığına ilişkin belgeler, tapu kayıtları, banka hesapları gibi belgeleri içerebilir.

Bilirkişi Raporları ve Değerleme Süreci

Terekenin tespiti davasında, mal varlığının değerlemesi önemlidir. Mahkeme, genellikle uzman bilirkişilere başvurarak mal varlığının değerini belirler. Bu değerleme süreci, mirasın adil bir şekilde paylaştırılabilmesi için kritik bir adımdır.

Terekenin tespitinde, Türk Medeni Kanunu’nun 575. maddesine göre “Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, aynı Kanunun 507/1. maddesine göre de “Tasarruf edilebilir kısım, terekenin miras bırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanır.” hükmü mevcuttur. Bu yasal hükümler doğrultusunda, terekenin içerdiği malvarlığı ve haklar, miras bırakanın vefat ettiği tarih itibariyle piyasa değerleri esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde, mirasın doğru bir şekilde paylaştırılması sağlanır.

Tereke Tespiti Nasıl Yapılır?

Terekenin tespiti davası sürecinde, mirasın bütün varlıkları ve borçları detaylı bir şekilde incelenir. Aşağıda, mirasın aktif ve pasif malvarlığının tespiti için izlenen adımlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır:

Aktif Malvarlığının Tespiti:

  1. Miras Mallarının Belirlenmesi: İlk aşamada, mirasçılar tarafından bilinen veya fark edilen miras malları tespit edilir. Bu, taşınmazlar, araçlar, banka hesapları gibi varlıkları içerir.
  2. Resmi Kayıtların İncelenmesi: Taşınmazların tapu kayıtları Tapu Sicil Müdürlüğü’nden, araçların kayıtları Trafik Sicili’nden ve banka hesaplarıyla ilgili bilgiler ilgili bankalardan talep edilerek incelenir. Bu sayede, mirasın ne kadarlık bir aktif malvarlığına sahip olduğu belirlenir.

Pasif Malvarlığının Tespiti:

  1. Mirasbırakanın Borçları: Mirasbırakanın vefat ettiği tarihe kadar olan borçları tespit edilir. Bunlar, kredi borçları, vergi borçları gibi finansal yükümlülükleri içerir.
  2. Cenaze Giderleri: Mirasbırakanın cenaze masrafları, defin işlemleri ve bu süreçte yapılan diğer harcamalar belirlenir.
  3. Tereke Yönetimi ve Dava Giderleri: Terekenin yönetimi ve tespiti için yapılan harcamalar, mahkeme masrafları ve dava sürecinde ortaya çıkan diğer giderler hesaba katılır.
  4. Geçim Giderleri: Mirasbırakanın vefatından önce bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 3 aylık geçim giderleri tespit edilir.
  5. Çocuklara Yapılması Gereken Ödemeler: Mirasbırakanın çocuklarına yapması gereken eğitim, bakım gibi ödemeler belirlenir.
  6. Sağ Kalan Eşin Hakları: Eğer mirasbırakanın bir eşi hayatta ise, değer artış payı ve katılma alacağı belirlenir.
  7. Vasiyet İle İlgili Giderler: Vasiyetin açılması ve yerine getirilmesi için yapılan harcamalar dikkate alınır.
  8. Tereke Yöneticisi ve Defter Tutma Giderleri: Terekenin yönetiminden sorumlu kişinin ücreti ve resmi defterlerin tutulması için yapılan giderler hesaplanır.

Sonuç olarak, terekenin tespiti davası sürecinde, mirasın hem aktif hem de pasif malvarlığı detaylı bir şekilde belirlenir. Bu sayede mirasın doğru bir şekilde paylaştırılması sağlanır ve her bir mirasçının hakları korunmuş olur.

Terekenin Tespiti Davasında Zamanaşımı

Terekenin tespiti davasında herhangi bir zaman aşımı süresi veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Ancak, 3. kişilerin zaman aşımıyla mal edinimine ilişkin durumlar göz önünde bulundurulduğunda, terekenin tespiti davasının gerekliliği düşünülen durumlarda, bu davanın en kısa sürede açılması önerilir. Gerekli olduğunda, alanda uzmanlaşmış bir miras avukatı ile iletişime geçilmesi ve hukuki danışmanlık alınması, dava sürecinde destek sağlamak adına önemlidir. Bu şekilde, mirasın doğru ve adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak için gerekli adımların atılması önerilir.

Terekenin Tespiti Davası Masrafları

Terekenin tespiti davası, maktu harca tabi olan bir dava türüdür. Bu nedenle, davanın değerine göre değişmez; belirlenen sabit bir harç ücreti ödenir. Ancak, davanın ilerleyen aşamalarında yapılacak tebligat, keşif ve bilirkişi giderleri gibi ek masraflar için ayrıca avans ödemesi gerekebilir. Bu masraflar, davayı açan mirasçı tarafından karşılanır. Ancak dava sonuçlandıktan sonra yapılan masraflar, öncelikle terekenin tespiti davasını açan mirasçıya ödenir.

miras davaları

Terekenin Tespiti Davası Dilekçesi Örneği

Terekenin tespiti davasının sonuçlandırılması, hazır bir dilekçenin doldurulmasıyla basitçe gerçekleştirilemez. Her durumda, mahkemeden talep edilen tespitler değişecektir. Ayrıca, genellikle bu tür taslak metinler, değişen hukuki düzenlemelere uymaz ve zaten oldukça detaylı olan usul hukuku açısından geçersiz kabul edilir. Bu durum, hak kaybına yol açabilir.

Sonuç

Terekenin tespiti davası, Türk miras hukukunun temel taşlarından biridir. Mirasçıların haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak amacıyla açılan bu dava, hukuki süreci ve önemiyle oldukça önemlidir. Adil yargılama ve delillerin korunması ilkelerine dayanan bu süreç, mirasçıların haklarını en iyi şekilde koruma yolunu sunar. Bu nedenle, Türk miras hukukunun vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir.

Aras Hukuk & Danışmanlık

Diğer Makaleler

Call Now Button