0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

ihaleye fesat karıştırmak

TCK Madde 235 İhaleye fesat karıştırma Suçu

“(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.”

ceza avukatı

TCK MADDE 235 Madde Gerekçesi

Madde metninde ihaleye fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır. 

Bu hükümle korunmak istenen hukukî değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güvendir. 

Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. İhalenin konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi bir ihale olması şart değildir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için önemli olan, yapılan ihalenin kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihale olmasıdır. 

Kamu adına yapılan satım ve kiraya verme işlemlerinde bedel artırım esası; buna karşılık mal veya hizmet alımları ve kiralama gibi işlemlerde ise, bedel eksiltme esası kabul edilmiştir. Buna göre, artırmalarda tahmin olunan bedelden aşağı olmamak üzere, teklif olunan bedellerin en yükseği; eksiltmelerde ise, tahmin olunan bedelden fazla olmamak üzere, teklif olunan bedellerden tercihe layık görüleni bulunup; iş, o teklifi verenin üzerine bırakılmaktadır. En çok artıranın veya eksiltenin icabını kabul mahiyetindeki irade bildirimi ve bu iradenin oluşumunu sağlayan şartlar esas alınmak suretiyle sözleşme imzalanmasına kadarki idari işlemlerin tümü, ihale sürecini oluşturmaktadır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ihale süreci de sona ermektedir.

Suç, ihaleye fesat karıştırmakla oluşur. Hangi hareketlerin ihaleye fesat karıştırma niteliğinde olduğu, maddenin ikinci fıkrasında tek tek sayılmıştır. 

Fıkranın (a) bendinde hileli davranışlarla ihaleye fesat karıştırma hâlleri belirlenmiştir. Bu fiillerden herhangi birinin hileli davranışlarla gerçekleşmesi gerekir ki, ihaleye fesat karıştırmadan söz edilebilsin. Bu fiiller sırasıyla şöyledir: 

  1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek, 
  2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak, 
  3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
  4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

Bu fiiller yeterli açıklıkta tanımlandığı için, ayrıca izaha gerek görülmemiştir. 

Fıkranın (b) bendine göre, ihale sürecinde, tekliflerle ilgili olup da,    ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur. Aslında bu durumda hile yoktur. Ancak, gizli kalması gereken bilgilerin başkalarının bilgisine sunulması, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlarında yapılmasını engeller. 

Fıkranın (c) bendinde, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek, ihaleye fesat karıştırma olarak kabul edilmiştir. İsteklilerin ihalenin gün veya saatinde, ihalenin yapılacağı yer konusunda yanıltılması ve bu suretle teklif veya pazarlık için öngörülen süreyi geçirmesi, bu fiillere ilişkin örnek oluşturmaktadır. 

Fıkranın (d) bendine göre, ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmaktadır. Çünkü bu fiiller, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlarında yapılmasını engeller.

Bütün bu seçimlik hareketlerden herhangi birinin veya birkaçının gerçekleştirilmesi durumunda, ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiş olur. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, ilgili kurum veya kuruluşun herhangi bir zarar görmesi gerekmemektedir. Bu bakımdan, ihaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması, bu suçun nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu nitelikli hâl dolayısıyla cezanın artırılabilmesi için, zararın meydana gelmiş olması yeterlidir, meydana gelen zararın miktarının tam olarak belirlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlilerinin ve sair kişilerin bir menfaat temin etmiş olmaları da gerekli değildir. Aksi takdirde, yani ihaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre ceza sorumluluğu cihetine gidilir. 

Maddenin beşinci fıkrasında ihaleye fesat karıştırma suçunun uygulama alanı genişletilmiştir. Buna göre; yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması hâlinde de uygulanacaktır. “

765 Sayılı TCK ile Karşılaştırma

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu esas itibarıyla 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205, 366, 367 ve 368’inci maddelerinde düzenlenmiş bulunan kamu taahhütlerine hile karıştırmak, arttırma ve eksiltmelere fesat ve hile karıştırmak suçlarının toplamına tekabül etmektedir.

TCK’da suçun konusu her türlü kamu alım ve satımları olmaktan çıkarılarak kapsam “ihale” kavramı ile sınırlandırılmıştır. İhale kavramı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre; Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade eder. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ise; bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri ifade eder.

Buna göre, TCK’nın 235’inci maddesi hükmü gereğince, “kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine”, yasada tanımlanan suçun kanuni unsurlarını taşıması kaydıyla, fesat karıştırılması halinde söz konusu suç gerçekleşecektir. Madde hükmüne göre, ortada kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihale veya yapım ihalesi bulunması ve bu ihalelerde Kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi halinde suç oluşabilecektir.

i) Suçun Hukuki Konusu (Korunan Hukuki Menfaat)

Madde gerekçesinde bu suç ile korunan hukuki menfaatin, “kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güven” olduğu belirtilmiştir.

ii) Fail

Bu suçun faili kamu görevlisi olabileceği gibi herhangi bir kişi de olabilir.

iii) Mağdur

Bu suçun mağduru yaptığı ihaleye fesat karıştırılmak suretiyle zarara uğratılan veya zarar tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan devlet ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatiflerdir. 

iv) Maddi Unsur

Bu suçun maddi unsuru maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile bu nitelikte sayılan iştirak ve şirketler ve bunların bünyesinde faaliyet eden vakıflar ile kamu yararına çalışan dernekler ve kooperatiflerin yaptığı mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalarına fesat karıştırılmasıdır.

Kelime olarak “fesat” “bozukluk, çürüklük, yolsuzluk, karşılık, nifak, hile” anlamlarına gelmekle birlikte, Kanunda hangi hallerin ihaleye fesat karıştırma olarak kabul edileceği sınırlı olarak sayılmıştır. Bu nedenle söz konusu hallerin haricinde bazı davranışlarla ihaleye fesat karıştırılmış olsa bile bu madde kapsamında cezalandırılması düşünülemez. Bunun yanında her türlü ihale bu madde kapsamında olmayıp, sadece “mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara” ilişkin ihalelere bu suçun konusunu oluşturmaktadır. İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, yapılan ihalenin 4734 veya 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir ihale olması şart olmayıp, bu kanunda önemli olan husus yapılan ihalenin –yukarıda da değinildiği üzere- kamu kurum veya kuruluşları adına icra edilen mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin bir ihale olmasıdır.

Maddenin 2’nci fıkrasında ihaleye fesat karıştırılma olarak kabul edilen haller tek tek sayılmıştır. Sayılan bu seçimlik hareketlerin bir veya birkaçının yapılmasıyla ihalenin amacı doğrultusunda sonuçlanması engellenmiş olacağından suç oluşacaktır. Yine, birden fazla seçimlik hareketin yapılması suç tekliğini etkilemeyecektir.

İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş olması suçun oluşumuna engel değilse de, zararın oluşması bir ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

v) Manevi Unsur    

Suç ancak kasıtla işlenebilir, taksirle işlenemez.

vi) İçtima

İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler bu fiilleri yanında, ayrıca menfaat temini nedeniyle de cezalandırılırlar. 

yargıtay

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Yargıtay Kararları

T.C. Yargıtay 5.CEZA DAİRESİ Esas:2021-11653 Karar:2023-276 Karar Tarihi:17.01.2023

ÖZET: Şikayetçi … soruşturma aşamasında; ihaleye … şirketi adına teklif vermek üzere … ile birlikte gittiklerini, ihalenin yapılacağı yere gireceği sırada Külahçıoğlu firmasının sahibi … ve …’in yanlarına gelerek kendilerinden ihaleye girmemelerini istediklerini, kendilerinin bu şahıslarla muhatap olmayıp içeriye girerek teklif dosyasını verdiklerini, dışarı çıkıp araçlarına doğru gittikleri esnada …, … ve …’ın kendisine vurmaya başladıklarını ifade etmesi, şikayetçi …’un aşamalarda benzer şekilde beyanda bulunması, adli rapora göre şikayetçi …’nun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralanmış olması, polis memurları tarafından düzenlenen 15.12.2008 tarihli olay tutanağında; ihalenin yapıldığı yerde kavga olduğunun görülmesi üzerine olaya müdahale edildiği ve kavgaya karışan … ile … isimli şahısların adamları olduğu öğrenilen …’ın …’nu yumrukladığı, … ve …’ın da …’na aynı anda saldırdıklarının görülmesi üzerine şahısların yakalanarak kavganın sonlandırıldığının ve … Merkez Karakol Amirliğine intikal ettirildiklerinin belirtilmesi, … Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından tutulan 15.12.2008 tarihli raporda; şartname alıp teklif veren … Ltd. Şti. yetkilisi …’nu …, … ve … isimli şahısların rektörlük 5037 güvenlik noktası önünde bulunan demir kapının dış tarafında darp ettiklerinin, olaya görevli personelin ve polis ekiplerinin müdahale ettiğinin yazılması, … Üniversitesi Rektörlüğünce 16.12.2008 tarihli kararla; ihale için 14 firma şartname almış olmasına rağmen büyük bir katılımın beklendiği ihaleye sadece 5 firmanın teklif vermiş olması ayrıca ihaleye katılan bir firma yetkilisinin idarenin kontrolünde bulunan bir alanda aleni darp edilmesi, şartname alıp da teklif vermeyen diğer firmaların da bir şekilde tehditlere maruz kaldığı yönünde çok kuvvetli bir kanaat oluşması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi, sanıkların ise suçu inkar etmiş olmaları karşısında; maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkartılması açısından, 15.12.2008 tarihli olay tutanaklarında ve raporda imzaları bulunan polis memurları ile güvenlik görevlilerinin tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulmasından ve … şirketinin ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olup olmadığının araştırılmasından sonra hasıl olacak sonuca göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesi uyarınca ihale sürecinin ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalandığı ana kadar devam ettiği de nazara alınarak, sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle ilgili şekilde hükümler kurulması hukuka aykırı bulunmuştur. Bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. Yargıtay 5.CEZA DAİRESİ Esas:2020-6992 Karar:2021-3235 Karar Tarihi:30.06.2021

ÖZET: TCK’nin 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasa’nın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın “a” ve “b” bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili görevlilerin, “d” bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceği, bu itibarla özgü suç niteliğinde olan, bu nedenle dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve TCK’nin 235/2-(a-1) maddesi uyarınca ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif verenler tarafından işlenemeyeceği, bu suça iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri nazara alınarak, sanıklar …, … ve …’ın kamu görevlisi sanıkların eylemlerine ne şekilde iştirak ettikleri denetime imkan verecek biçimde karar yerinde açıklanmadan haklarında ihaleye fesat karıştırma suçundan hükümler kurulması isabetsizdir.

T.C. Yargıtay 5.CEZA DAİRESİ Esas:2017-5593 Karar:2021-1910 Karar Tarihi:19.04.2021
ÖZET: Dava konusu ihaleler nedeniyle ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar oluşmadığı nazara alındığında; sanıklara isnat edilen eylemlerin sübutu halinde TCK’nin 6459 sayılı Yasa’nın 12. maddesi ile değişik 235/3-b maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı ve bu suçun söz konusu maddede öngörülen cezasının üst sınırı itibarıyla aynı Kanun’un 66/1-e maddesinde belirtilen 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu ve bu sürenin zamanaşımını kesen son işlem olan sanıkların sorgularının yapıldığı 29/12/2011 ile inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşıldığından hükümlerin 5237 sayılı TCK’nin 7/2 ve 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddeleri de gözetilmek suretiyle bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşmesine karar verilmiştir

T.C. Yargıtay 5.CEZA DAİRESİ Esas:2018-11948 Karar:2021-22 Karar Tarihi:11.01.2021
Özet: Muayene ve Kabul Komisyonu üyesi olduğu belirtilen sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açılmış ise de; teknik şartnameye aykırı malı kabul etmek şeklindeki eylemlerinin sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturup oluşturmayacağı üzerinde de durularak sonucuna göre hukuki durumlarının ayrı ayrı takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat hükümleri kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C. Yargıtay 5.CEZA DAİRESİ Esas:2014-4533 Karar:2019-8262 Karar Tarihi:17.09.2019
ÖZET: Yargılamaya konu ihale nedeniyle kurum zararı oluşmadığının anlaşılması karşısında, sanıklara isnat edilen ihaleye fesat karıştırma suçunun 5237 sayılı TCK’nın 6459 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 235/2-a ve 235/3-b maddeleri kapsamında kaldığı, bu suçun TCK’nın 235/3-b maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibarıyla aynı Kanunun 66/1-e maddesinde belirtilen 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan 18/02/2011 tarihli sorgu ile inceleme günü arasında bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Yasanın 322/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca sanıklar hakkında atılı suçtan açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşmesine karar verilmiştir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

…….. …. CEZA MAHKEMESİ’NE,

DOSYA NO :
…./….
SANIK :

MÜDAFİİ :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SUÇ TARİHİ :
…/…/…
KONU :Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR :

1-)Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesi kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir.
Sayın Mahkemenizin …/…/… tarihli oturumunda …. vekili tarafından verilen …/…/… tarihli dilekçede ileri sürülen iddialarına karşı, aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen …. gün süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir;

2-)İhaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, kanunda sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde kuşku bulunmamaktadır. İhaleye fesat karıştırma suçunun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığı, bu itibarla ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen şuça iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alındığında, müvekkil sanık üzerine atılı suçla ilgili kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması sebebiyle faili bulunmayan suça şerikliğin mümkün olmaması gözetilerek unsurları oluşmayan ihaleye fesat karıştırma suçundan sanık müvekkilin sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır.

3-)Hal böyle iken, müvekkil sanığın üzerine atılı suç nedeniyle ilgili yasa maddesi uyarınca cezalandırılması iddialarını içeren …. vekiline katılmak mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatına, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EK :

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Sanık Müdafii Av.

Not: Yukarıdaki dilekçe örneği bilgilendirme mahiyetinde bir şablon olup, savunma hazırlığı için avukatlık hizmeti alınması önerilir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,
ŞİKAYETÇİ :
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :
ŞÜPHELİ :
SUÇ :
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1-) ….tapu müdürlüğünde kayıtlı, … parsel …. ada taşınmaz üzerine  …. İcra dairesi …/… E. sayılı dosya kapsamında haciz konmuştur . (EK-1) İhaleye katılmak üzere ihaleye hazırlık aşaması kapsamında müvekkilimiz ../../.. tarihinde elektronik ortamda teklif vermiş ayrıca …. TL teminat yatırmıştır. (EK-2)
2) Taşınmaz satışından 5 saat önce müvekkilimiz ,  …… numaralı cep telefonundan aranmış ve ihaleye konu taşınmazın yeşil alan olduğu, ihaleye girmemesi gerektiği, eğer ihaleye girerse iş yerinin başına geçirileceğini söylenerek tehdit edilmiştir. Telefonu aldığında endişeye kapılan müvekkilimiz de duymuş olduğu korku sebebiyle ihaleye katılamamıştır. Bu husus ihale tutanaklarıyla da sabittir. (EK-3)
4-) Yukarda izah edildiği üzere ; müvekkilimizin zarar görmesine de neden olan şahısların cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER :
 5237 S. K. m. 235, 2004 S. K. m. 114, 126, 133
SONUÇ VE İSTEM :
 Yukarıda açıkladığımız tehdit ederek müvekkilimizin ihaleye katılmasını engelleyen kişilerin cezaladırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/…
Şikayetçi Vekili
Av.
EKLER:
1 ) …. İcra Müdürlüğünün ../E. Sayılı dosyası2)
 …./…/… tarihli teminat mektubu)
 …/…/… tarihli ihale tutanakları)
 Bir adet onaylı vekaletname örneği.
av. fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button