0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 100 – Bilinen adreslere tebliğ

VUK Madde

VUK Madde 100 – Bilinen adreslere tebliğ

Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

danıştay

VUK Madde 100 – Bilinen Adreslere Tebliğ ile İlgili Danıştay Kararları

T.C DANIŞTAY
7.Daire
Esas: 2020/ 56
Karar: 2020 / 5124
Karar Tarihi: 15.12.2020

ÖZET: Olayda, Mahkemece, şirket adına hukuka uygun şekilde kesinleşmiş bir vergi ve ceza borcunun bulunup bulunmadığının tespiti gerektiğinden salınan cezalı vergi borcunun tahsili için şirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin hukuka uygun şekilde tebliğ edilip edilmediğinin irdelenmesi gerektiği belirtilerek, asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin, alıcının adresten ayrılması ve yeni adresin bilinmediği hususunun posta memuru vasıtasıyla mahalle muhtarı nezdinde tespiti üzerine tebliğ evrakının mahalline iade edilmesinden sonra ilanen tebliği yapılmak suretiyle kesinleştirildiği, bilahare davaya konu ödeme emrinin davacının tespit edilen (… Mah. … Sok. No:… …/…) adresinde daimi çalışanına tebliği yapıldığından, 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde de ilanen tebliğden önce mükellefin bilinen tüm adresine uygun şekilde posta yoluyla tebliğ edilmesi ve bu şekilde tebliğ imkanının kalmadığının anlaşılması halinin öngörülmesi nedeniyle asıl borçlu şirketin ortaklarının ve kanuni temsilcisinin mernis dahil tarh dosyasında bulunan adreslerine tebliğ yapılmaması kanuni bir eksiklik olarak kabul edilerek, ilanen tebliğden önceki aşamaları usule uygun şekilde tamamlanmayan amme alacağının kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yönünde karar verilmiş ise de; 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin olay tarihindeki yürürlükteki şekliyle, mernis adresi bilinen adresler arasında sayılmamış olup, bu kapsamda davaya konu ödeme emri içeriği vergi ve cezaların tahsili amacıyla takibine geçilebilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tarh ve tebliğ edilerek tahakkuk edip etmediğinin araştırılarak uyuşmazlığın esasının değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, yazılı gerekçeyle işlemin iptali yönünde verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2000/ 12
Karar: 2000 / 163
Karar Tarihi: 21.04.2000

ÖZET : Vergi Usul Kanununda bilinen adreslerden sayılan işi terk dilekçesinde bildirilen adrese tebliğ yoluna gidilmeden ihbarnamelerin ilanen tebliğinde ve alacak için ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uygunluk yoktur.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button