0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 107 – Memur vasıtasiyle tebliğ:

VUK Madde

VUK Madde 107 – Memur vasıtasiyle tebliğ:

Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir.

Bu Madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.

VUK

Vergi Usul Kanunu

VUK Madde 107 – Memur vasıtasiyle tebliğ ile ilgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2023/ 1082
Karar: 2023 / 2263
Karar Tarihi: 13.06.2023

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı adına, asıl borçlu … İnşaat Mobilya Nakliye Gıda Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti’nin vergi borçlarının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen … tarih ve …,…,… sayılı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu … tarih ve … sayılı ödeme emrine ilişkin, içeriğindeki vergi ziyaı cezalarının asıl amme borçlusu … İnşaat Mobilya Nakliye Gıda Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından 2010/Mayıs, Temmuz dönemleri için pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine kesildiği, ihbarnamelerin 25/12/2013 tarihinde posta yoluyla tebliğ edildiği, 24/02/2014 tarihi vade gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirildiğinin görüldüğü, davalı idarenin savunma dilekçesinde bu borçlara ilişkin şirket adına düzenlenen … tarihli … sayılı ödeme emrinin 04/12/2014 tarihinde vergi dairesinde memur eliyle tebliğ edildiği ancak tüm aramalara rağmen tebliğ alındısı bulunamadığından ibraz edilemediğinin belirtildiği, bu durumda, şirket adına düzenlenen ödeme emrine ilişkin tebliğ alındılarının dosyaya sunulamaması karşısında, amme alacağının usulüne uygun bir biçimde kesinleştirildiğinin davalı idarece ispat edildiğinden bahsedilemeyeceğinden söz konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmediği; dava konusu … tarih ve … sayılı ödeme emrine ilişkin, içeriğindeki borçların vergi inceleme raporuna istinaden 2010, 2011 yılları için yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi tarhiyatlarından kaynaklandığı,ihbarnamelerin 29/12/2014 tarihinde ilanen tebliğ edilerek kesinleştiği, 28/02/2015 tarihi vade gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirildiğinin görüldüğü, davalı idarenin savunma dilekçesinde bu borçlara ilişkin şirket adına düzenlenen … tarihli …, … tarihli … sayılı ödeme emirlerinin 28/12/2015 tarihinde ilanen tebliğ edildiği, ancak tebliğ alındılarının tüm aramalara rağmen bulunamadığının belirtildiği, bu durumda, şirket adına düzenlenen ödeme emrine ilişkin tebliğ alındılarının dosyaya sunulamaması karşısında, amme alacağının usulüne uygun bir biçimde kesinleştirildiğinin davalı idarece ispat edildiğinden bahsedilemeyeceğinden söz konusu ödeme emrinde de hukuka uyarlık görülmediği; dava konusu … tarih ve … sayılı ödeme emrine ilişkin olarak ise; içeriğindeki borçların takdir komisyonu kararlarına istinaden yapılan tarhiyatlar ile devreden katma değer vergisi yönünden yapılan düzeltmeler sonucunda yapılan tarhiyatlardan oluştuğu, söz konusu tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin 29/12/2016 tarihinde ilanen tebliğ edilerek kesinleştiği, 28/02/2017 tarihi vade gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirildiği, ilanen tebliğ edilen ihbarnamelere ilişkin tebliğ alındılarında sadece dağıtıcı imzasının yer aldığının görüldüğü, 213 sayılı Kanun’un (olay tarihinde yürürlükte olan şekliyle)102. maddesi uyarınca, mutad tebliğ yollarının denenmesine rağmen, posta yoluyla tebligat yapma imkanı bulunmadığının maddenin son fıkrasında sayılan şahısların iştirakiyle ve maddede tarif edilen şekilde düzenlenecek, objektif bir kanaat oluşturmaya yeterli tutanak haline getirilen tebliğ belgeleriyle ortaya konulması durumunda, tebligat ilanen yapılabilecekken olayda bu usule uyulmadığı anlaşıldığından asıl borçlu şirket nezdinde kesinleşen ve tahsil edilebilir aşamaya gelen bir borçtan söz edilmesi mümkün olmadığından söz konusu ödeme emrinde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu Vergi Mahkemesi kararının usul ve esas bakımından hukuka uygun olduğu belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:Mevzuat kapsamında idarece yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı iddiasıyla kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 13/06/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

danıştay

Karar 2: 

T.C.

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2020/413

Karar No : 2023/1517

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı

(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacının, banka mevduat hesabına konulan haczin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının ortağı ve müdür olduğu … Tic. ve İnş. San. Ltd. Şti.’nin amme alacağının şirket tarafından ödenmemesi üzerine tahsili için davacı adına … tarih ve …/…,…,…,…,… ve … sayılı ödeme emirlerinin düzenlenerek tebliğ edildiği, ödeme emirlerine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine dava konusu haciz işleminin yapıldığı, haczin dayanaklarından olan … sayılı ödeme emrinin … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla iptaline karar verildiği görülmüş olup, dava konusu haciz işleminin söz konusu ödeme emrinden kaynaklanan kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı, haczin dayanaklarından olan …/…,…,…,… ve … sayılı ödeme emirleri içeriği borçlar bakımından ise; borcun usulüne uygun bir şekilde kesinleştirilip kesinleştirilmediğinin ortaya konulması için Mahkemelerince, 08/11/2017 tarihli ara kararla davalı idareden haciz işlemine dayanak alınan borçlarla ilgili şirket hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin ve tebliğ alındıların istendiği, ancak davalı idare tarafından ödeme emirlerinin dosyaya sunulmadığı, dolayısıyla şirket nezdinde takibin kesinleştirildiğinin ortaya konulamadığı görüldüğünden, dava konusu haciz işleminin söz konusu ödeme emirleri içeriği borçlardan kaynaklanan kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Bölge İdare Mahkemesince; dava konusu haciz işleminin … tarih ve … sayılı ödeme emri içeriği borçlara ilişkin kısmının iptali isteminin kabulüne yönelik hüküm fıkrasına davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu yönünden; Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun reddine, istinaf başvurusuna konu kararın, dava konusu haciz işleminin … tarih ve …/…,…,…,… ve … sayılı ödeme emirleri içeriği borçlara ilişkin kısmının iptali isteminin kabulüne yönelik hüküm fıkrasına davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu yönünden; asıl borçlu şirketten tahsil edilemeyen 2002, 2004 ve 2005 yıllarının muhtelif dönemlerine ilişkin vergi ve cezaların şirket ortağı sıfatıyla davacıdan tahsili için adına … tarih ve …, …, …, … ve … sayılı ödeme emirlerinin düzenlendiği ve 31/07/2013 tarihinde vergi dairesinde memur eliyle tebliğ edildiği, ancak gerek Mahkeme gerekse Dairelerince yapılan ara kararlara rağmen davacı adına düzenlenen söz konusu ödeme emirlerinin ve tebliğ alındılarının gönderilmeyip sadece davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin numaralarını ve tebliğ tarihlerini gösterir listenin sunulduğu görülmüş, bu durumda, davacı adına düzenlenen … tarih ve …, …, …, … sayılı ödeme emirlerinin usulüne uygun şekilde düzenlenip tebliğ edildiği hususunun davalı idarece ortaya konulamaması karşısında bu borçlara ilişkin olarak tesis edilen dava konusu haciz işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu haciz işleminin hukuka uygun olduğu belirtilerek Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın, dava konusu haciz işleminin 29/03/2017 tarih ve 2013/6 sayılı ödeme emri içeriği borçlara isabet eden kısmının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmamıştır.

Kararın diğer kısmına yönelik temyiz istemine gelince;

Dosyanın incelenmesinden, asıl borçlu şirketten tahsil edilemeyen vergi borçları için şirket ortağı sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla … tarih ve …, …, …, … ve … sayılı ödeme emirlerinin düzenlendiği, 31/07/2013 tarihinde vergi dairesinde memur eliyle tebliğ edildiği, davacı tarafından sadece … sayılı ödeme emrinin … Vergi Mahkemesi nezdinde dava konusu edildiği, Mahkemenin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın Danıştay Dördüncü Dairesinin 08/05/2018 tarih ve E:2016/2096, K:2018/4375 sayılı kararıyla onandığı görülmüştür.

Vergi Dava Dairesince her ne kadar, yapılan ara kararlara rağmen davacı adına düzenlenen söz konusu ödeme emirlerinin ve tebliğ alındılarının gönderilmediği, bu sebeple, davacı adına düzenlenen … tarih ve …, …, …, … sayılı ödeme emirlerinin usulüne uygun şekilde düzenlenip tebliğ edildiği hususunun davalı idarece ortaya konulamadığı gerekçesiyle davanın kabulü yolunda karar verilmişse de, Danıştay Dördüncü Dairesinin E:2016/2096 sayılı dosyasının UYAP ortamı üzerinden incelenmesinden, dava konusu haczin dayanağı olan … tarih ve …, …, …, … ve … sayılı ödeme emirlerinin tamamının tek bir tebliğ alındısı üzerinden vergi dairesinde memur eliyle davacıya tebliğ edildiği, söz konusu dosyada davacı tarafından dava dilekçesine ek olarak tebliğ alındısının eklendiği görülmüş olup, ödeme emirlerinin usulüne uygun şekilde düzenlenip tebliğ edildiği anlaşıldığından temyize konu kararının buna ilişkin kısmında isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Temyiz isteminin kısmen kabul, kısmen reddine,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, dava konusu haciz işleminin … tarih ve … sayılı ödeme emri içeriği borçlara isabet eden kısmının ONANMASINA,

3. Anılan Vergi Dava Dairesi kararının kalan kısmının BOZULMASINA,

4. Bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Vergi Dava Dairesine gönderilmesine, 20/03/2023 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi

fatih aras

 

Diğer Makaleler

Call Now Button