0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 115 – Verginin Terkini

VUK Madde

VUK Madde 115 – Verginin Terkini

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden;

1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları;

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline devredebilir.

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tesbit eder.

VUK Mükerrer Madde 115 –

İkmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 1.000.000 lirayı (1.000.000 lira dahil) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.

danıştay

VUK Madde 115 – Verginin Terkini ile İlgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 1999/ 4703
Karar: 2000 / 3133
Karar Tarihi: 05.10.2000

ÖZET: Ücretli olarak çalışan davacının meydana gelen sel felaketinde evinin ve eşyalarının zarar gördüğü Kaymakamlığın kararı ile belirlenmiştir. Diğer taraftan İlçe İdare Kurulu Kararı 4264 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden sonra verilmiş ise de, davacının bu kanunun yürürlük tarihinden önce ilçe idare kurulu kararı alması için ortada yasal bir bağlayıcılık olmadığı gibi 4264 sayılı Yasada bu İdare Kurulu Kararlarının hangi tarihler arasında alınması gerektiği yolunda bir sınırlama da getirilmemiştir. Davacının 4264 sayılı Yasanın anılan hükmünden yararlandırılması ve bu hüküm uyarınca 24 aylık ücretlerinden kesilen gelir vergilerinin kendisine ret ve iadesi gerekir.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2000/ 126
Karar: 2000 / 4968
Karar Tarihi: 29.11.2000

ÖZET: Mahkemece bilirkişilere tespit ettirilen, aynı bakanlığın yetkili birimi olan takdir komisyonunca takdir edilen ve ilçe idare kurulu tarafından kabul gören zararın, varsayıma dayalı yeni zarar tespiti yoluna gidilerek geçersiz sayılması suretiyle terkin talebinin kabul edilmemesi yolunda tesis edilen işlemde isabet görülmediğinden dava konusu işlemin iptali gerekir.

vergi avukatı

Diğer Makaleler

Call Now Button