0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 35 – İhbarnamenin Muhteviyatı

VUK Madde

Vergi Usul Kanunu Madde 35 – İhbarnamenin Muhteviyatı

İhbarname aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder;

1. İhbarnamenin sıra numarası;

2. İhbarnamenin tanzim tarihi;

3. Verginin nev’i;

4. Mükellefin soyadı adı (Tüzelkişilerde unvanı);

5. Mükellefin açık adresi;

6. Vergilendirme dönemi;

7. Verginin matrahı;

8. Verginin hesabı;

9. Verginin miktarı;

10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re sen vergi tarhını icabettiren sebepler;

11. Vergi mahkemesinde dava açma süresi;

12. Vergi mahkemesinde dava açma şekli.

Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.

VUK Madde 35 – İhbarnamenin Muhteviyatı İle İlgili Danıştay Kararları

danıştay

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2022/ 3777
Karar: 2023 / 393
Karar Tarihi: 21.02.2023

ÖZET: Vergi inceleme raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi tebliğinin tam yapılmadığının kabulünü gerektireceğinden dolayısıyla dava açılması için öngörülen sürenin işlemesini başlatmayan bir neden oluşturacağı dikkate alındığında, dava konusu cezalı vergiye ait ihbarnamelerin 09/11/2021 tarihinde gönderildiğini ve 14/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren elektronik tebligata ait e-tebligat delil kaydında tarhiyata dayanak alınan vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilip edilmediği anlaşılamadığından söz konusu durum araştırılarak ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmek üzere Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerekmiştir.

Karar 2:

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2020/ 1299
Karar: 2021 / 2483
Karar Tarihi: 05.04.2021

ÖZET: Olayda vergi inceleme raporunun ve vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği görüldüğünden; vergi tekniği raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi, davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası teşkil etmemektedir. Kaldı ki; ihbarname ekinde ayrıca tebliğ edilmeyen vergi tekniği raporunun, 2577 sayılı Kanun’un ilgili madde hükümleri uyarınca, ara kararla istenmesi ya da re’sen idarece dava dosyasına sunulması üzerine davacı tarafından incelenmek ve haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin sunulmasına imkan vermek suretiyle bu eksikliğin yargılama aşamasında giderilmesi de her zaman mümkündür. Bu durumda, vergi tekniği raporu da incelenmek suretiyle uyuşmazlığın esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçeyle cezalı tarhiyatın kaldırılmasına hükmeden Mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2015/ 9191
Karar: 2018 / 3172
Karar Tarihi: 29.03.2018

ÖZET: Davacıya ihbarnameler ile birlikte vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde vergi inceleme raporunda matrah takdiri için esas alınan vergi tekniği raporu tebliğ edilmemiş olsa da sözkonusu vergi tekniği raporunun Mahkemece davalı idareden istenilmesiyle yukarıda belirtilen hususlar hakkında işin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken tarhiyatın kaldırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button