0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 93- Tebliğ Esasları

VUK Madde

VUK Madde 93- Tebliğ Esasları

Madde 93 – Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.

Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.

vergi hukuku avukatı

VUK Madde 93- Tebliğ Esasları ile İlgili Danıştay Kararları:

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2022/ 1401
Karar: 2023 / 805
Karar Tarihi: 16.03.2023

ÖZET: Olayda, re’sen mükellefiyet terkin işleminin elektronik tebligat adresinin kapatılmasını gerektiren haller arasında sayılmadığı, ticaret sicil kaydının silinmesi (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) gibi bir durum olmadığı için davacı şirketin elektronik tebligat adresinin aktif olarak kullanımda olduğu, dava konusu ihbarnamelerin 11/11/2020 tarihinde elektronik ortamda tebliğ edildiği, işbu davanın ise 10/03/2021 tarihinde açıldığı anlaşıldığından, 30 günlük dava açma süresi geçirildikten sonra açılan davanın süre aşımı yönünden reddi gerekirken, gerekçeyle davayı kabul eden Vergi Mahkemesi kararına yönelik davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2020/ 1322
Karar: 2021 / 1721
Karar Tarihi: 01.04.2021

ÖZET: Elektronik tebligat adresi edinme başvurusunda bulunulmadığının iddia edildiği olayda, söz konusu iddianın doğruluğu uyuşmazlığın çözümü için önem arzettiğinden, davalı idarece elektronik tebligatın yapıldığı belirtilen tarih öncesinde davacının bu yönde bir başvurusu olup olmadığı hususu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre yeniden karar verilmek üzere temyiz istemine konu edilen kararın bozulması gerekmiştir.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2020/ 3608
Karar: 2021 / 1117
Karar Tarihi: 02.03.2021

ÖZET: Tüzel kişilerde asıl muhatap, yasal temsilcilerdir. Bu temsilciler mutad iş saatlerinde “işyerinde” bulunamadıkları veya tebligatı bizzat alamayacak durumda oldukları takdirde “orada hazır bulunan” “memur veya müstahdemlere” tebliğ yapılması, bu şekilde işyerinde tebligat mümkün olmaması halinde ilan yoluyla tebliğ yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kararda, … tarih ve … takip numaralı ödeme emri içeriği 2006 yılının Şubat ila Aralık dönemlerine ilişkin süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerine yönelik kesilen vergi ziyaı cezaları ile … takip numaralı ödeme içeriği 2007 yılının Şubat ila Aralık dönemlerine ilişkin alacaklar ve 2006 Aralık dönemine ait alacakların iptal edilmesine esas alınan ihbarnamelerin usulüne uygun tebliğ edilmemesi gerekçesi hukuka uygun düşmemekle birlikte, şirketin faaliyetinin 30/06/2011 tarihinde re’sen terk ettirilmesi ve şirketin bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle söz konusu alacakların tahsili amacıyla asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emirleri ilan yoluyla tebliğ yapılmak suretiyle kesinleştirilmesi gerekirken, şirketin kanuni temsilcisinin ikamet adresinde tebliğ edilerek sözü edilen kamu alacaklarının usulüne uygun bir şekilde kesinleştirildiğinden bahsedilemeyeceğinden, değinilen ödeme emirlerinin iptaline ilişkin hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

danıştay

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2015/ 4455
Karar: 2015 / 8436
Karar Tarihi: 19.11.2015

ÖZET: Borçlu şirketin adresinde bulunamadığı hususunun 213 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen kişiler huzurunda ve anılan kişilerin imzalarıyla tespit edilmediği anlaşılmış olup, olayda ilanen tebliğ şartları oluşmadığından, şirket adına düzenlenen ödeme emirleriyle istenen kamu alacağının, borçlu şirkete usulüne uygun olarak duyurulduğundan ve kesinleştiğinden söz edilemez. Bu durumda davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uygunluk görülmediğinden, aksi gerekçeyle verilen vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SİTEMİZDEKİ DİĞER DANIŞTAY KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Diğer Makaleler

Call Now Button