0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Danıştay Kararı Sehven Unutulan Geçmiş Yıl Zararları İndirime Konu Edilebilir

danıştay kararı

Karar Özeti: Sehven Unutulan Geçmiş Yıl Zararları İndirime Konu Edilebilir

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/14644

Karar No : 2021/240

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Vergi Dairesi Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Enerji Lojistik Konut ve Yapı Sanayi Limited Şirketi

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde matrahtan düşmeyi sehven unuttuğu, 2013 yılı geçmiş yıl zararlarının 16/09/2015 tarihli düzeltme beyannamesinde mahsubu ve iadesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Vergi Mahkemesince verilen kararda; mükellefler tarafından geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık süre içerisinde indirilebileceği ve yapılan yanlışlıkların düzeltme beyannamesi ile giderilebileceği buna göre; 2013 takvim yılına ilişkin olarak 2014 takvim yılına ilişkin ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi ile gösterilemeyen geçmiş yıl zararlarının dikkate alınmamasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

danıştay kararı

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Geçmiş yıl zararlarının indirilmesinin ihtiyari olduğu, davacının geçmiş yıl zararını indirmeyerek bu hakkını kullanmadığı, zararların bir sonraki yıl gösterilmemesi vergi matrahının belirlenmesinde belirsizliğe neden olacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Temyiz isteminin reddine,

2. Temyize konu … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Davacı tarafından, 2013 yılına ilişkin zararların 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde sehven gösterilmediğinden bahisle verilen düzeltme beyannamesi sonucu ortaya çıkan iade alacağının 16/09/2015 tarihli düzeltme beyannamesinde mahsubu talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasında; kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmek suretiyle maddede belirtilen zararların indirim konusu yapılacağı belirtilmiş, (a) bendinde ise beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla, geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde söz konusu dönemlere ilişkin zararların gösterilmediği, daha sonra verilen dilekçe ile söz konusu dönemlere ait geçmiş yıl zararlarının sehven gösterilmediği, 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesi için düzeltme beyannamesi verildiği ve bunun sonucunda ortaya çıkan iade alacağının mahsubu istemiyle başvurulduğu, başvurunun reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü gereği, ilgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen ihtiyari olarak geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen davacının daha sonra düzeltme beyannamesi vererek bu zararların mahsubunu istemesi mümkün değildir. Dolayısıyla davacının yaptığı başvuruyu bu gerekçe ile reddeden davalı idare işleminde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button