0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 113 – Zamanaşımının Mahiyeti

VUK Madde

Vergi Usul Kanunu

VUK Madde 113 -Zamanaşımının Mahiyeti

Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.

Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.

danıştay

VUK Madde 113 -Zamanaşımının Mahiyeti ile İlgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
7.Daire
Esas: 2021/ 1689
Karar: 2022 / 93
Karar Tarihi: 20.01.2022

ÖZET: 2012 vergilendirme dönemi için vergi müfettişince düzenlenen 03/08/2018 tarihli vergi tekniği raporuna istinaden vergi ve ceza ihbarnamelerinin beş yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 22/12/2018 tarihinde tebliğ edilmiş olması nedeniyle, davacı adına yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2020/ 1412
Karar: 2020 / 1302
Karar Tarihi: 02.12.2020

ÖZET: Cezalar, ilan yoluyla tebliğ edilmiş ise de olayda 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca ilanen tebliğ şartları oluşmadığından, usulsüzlüğün yapıldığı takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren iki ve beş yıl içinde usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeyen cezaların zamanaşımına uğradığı izahtan varestedir. Zamanaşımına uğraması nedeniyle ortadan kalkan ve kamu alacağının ödemesinden birinci derecede sorumlu olan asıl borçlu şirketten istenemeyecek nitelikte olan söz konusu borcun tahsili amacıyla davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu nedenle, ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
7.Daire
Esas: 2019/ 4691
Karar: 2020 / 3687
Karar Tarihi: 07.10.2020

ÖZET: Mahkemenin takdire sevk işleminin zamanaşımı hükmünü aşmak amacıyla yapıldığı yönündeki değerlendirmesinde isabet bulunmamakla birlikte; 2009 yılına ilişkin olup, …/…/… tarihinde takdire sevk ile duran ve Takdir Komisyonu kararının Vergi Dairesine tevdiini takip eden günden itibaren yeniden işlemeye başlayan kalan 1 günlük süre aşılarak, (…/…/… tarihli Takdir Komisyonu kararının aynı gün vergi dairesine tevdiini müteakip) …/…/…tarihinde tebliğ edilen ihbarnameyle duyurulan vergi ve ceza zamanaşımına uğradığından, temyize konu kararda sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2016/ 11723
Karar: 2019 / 246
Karar Tarihi: 17.01.2019

ÖZET: Olayda, 2009 yılına ilişkin olarak .. tarihinde dolacak olan tarh zamanaşımı süresinin dolmasından önce .. tarihinde yapılan takdire sevk işlemi, .. sayılı Kanunu’nun … maddesi uyarınca işlemeye devam eden tarh zamanaşımı süresini durduracağından, öncelikle davada tarh zamanaşımı bulunup bulunmadığı araştırılıp, şayet zamanaşımı yoksa işin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken, dava konusu yapılan cezalı tarhiyatta zamanaşımı nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle verilen, davanın kabulüne ilişkin Vergi Mahkemesi kararında, yasal isabet bulunmamaktadır.

vergi davası

Vergi Zamanaşımı Örnek Dava Dilekçesi

… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması Talebi Vardır.

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

MÜKELLEF HESAP NO :

ADRES :

VEKİLİ :
(
Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
ADRES :
(
Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
DAVALI :

ADRESİ :

KONU :
Şirkete yükletilen vergi borcunun zamanaşımına uğraması sebebi ile itirazlarımızın sunulmasını içeren dilekçemizdir.
VERGİ VE CEZANIN
TÜRÜ :

YIL :

MİKTAR : …

AÇIKLAMALAR :

1-)Finansal Kiralama Kanununa göre kiraladığı gayrimenkule alt kira giderlerinin kabul edilmemesi suretiyle tespit edilen matrah farkı üzerinden kurumlar vergisi salınmıştır. Ancak konuya dair olarak müvekkil şirkete ödeme emri gönderilmemiştir. Herhangi bir tebliğ yapılmadan müvekkil şirkete vergi borcu tahakkuk edilmekle birlikte tahsil işlemlerine başlanmıştır.

2-)Müvekkile ait taşınıra haciz konulması üzerine e-devletten yapılan sorgu neticesinde, müvekkile ait …-…  yıllarına ait vergi borçları ile karşılaşmıştır. (EK-1)

3-)Bilindiği üzere Vergi Hukukunda zamanaşımı vergi alacağını ortadan kaldıran sebeplerden dirisidir. Vergi borçlarına ve cezalarına ilişkin zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu vergi usul kanununun amir hükmüdür.

4-)213 Sayılı Vergi Usul Kanunu madde 114’de;“Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.”  Hükmü yer almaktadır. Düzenlemede tahakkuk zamanaşımı süresinin başlangıcı gözetildiğinde vergi borçlarının zamanaşımına uğradığı açıktır.

5-)Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalı idare tarafından yapılan tarhiyatın kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :
213 S. K. m. 113, 114

HUKUKİ DELİLLER : 1-)
e-devlet çıktıları2-)
Müvekkil Ticari defter ve kayıtları

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ile dava konusu ödeme emrinin tahsili işleminin dava sonuna kadar DURDURULMASINA,
2-Davamızın kabulü ile zamanaşımına uğramış borçların KALDIRILMASINA,
3-Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkilimiz adına arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Av.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button