0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 105 – İlanın Muhteviyatı

VUK Madde

VUK Madde 105 – İlanın Muhteviyatı

İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur;

1. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı.

VUK

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 105 – İlanın Muhteviyatı ile İlgili Danıştay Kararları

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2016/ 676
Karar: 2016 / 1218
Karar Tarihi: 14.12.2016

ÖZET: Davacı şirketin kanuni temsilcisi olan ….. adına, şirketle herhangi bir bağlantı kurulmaksızın düzenlenen, 2005 ve 2006 yılları kanuni defter ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin … tarihli yazının, adı geçen kişinin ikametgah adresinde … tarihinde kızına tebliği üzerine, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden söz edilerek, katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyen davacı şirket adına, 2005 yılının Ocak ilâ Aralık dönemleri için re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri ile vergi ziyaı cezalarının tekerrür nedeniyle artırılan kısmı davaya konu yapılmıştır. Davaya konu yapılan vergilendirmenin dayanağı olan defter ve belgelerin ibrazına ilişkin … tarihli yazı, şirketle herhangi bir bağlantı kurulmaksızın şirketin kanuni temsilcisi olduğu anlaşılan ….. adına düzenlenmiş, adı geçen kişinin ikametgah adresinde … tarihinde kızına tebliğ edilmiştir. Bu durumda, davacı şirket adına düzenlenmediği gibi şirketle hiç bir şekilde de irtibatlandırılmayan ve şirketle ilgisi bulunmayan bir adrese tebligata çıkarılan defter ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin yazının gereğinin yerine getirilmediğinden; dolayısıyla re’sen takdir nedeninin varlığından söz edilemeyeceğinden, defter ve belge ibraz yazısının usulüne uygun düzenlenerek tebliğ edildiğinin kabulü suretiyle verilen kararda yasaya uygunluk görülmediğinden yerel mahkemenin ısrar kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 1995/ 2458
Karar: 1996 / 219
Karar Tarihi: 22.01.1996

ÖZET: Dosyada mevcut ilan gazetesi yasada belirtilen bilgileri taşımadığı gibi, ilan yazısının dairenin ilan koymaya mahsus mahalline asılıp bir suretinin mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderildiğini gösterir bir belge de ibraz edilmemiştir. Bu haliyle kesinleşmiş bir vergiden bahsedilemiyeceğinden, mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.

danıştay

SİTEMİZDEKİ DİĞER DANIŞTAY KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki GönderiSonraki Gönderi

Diğer Makaleler

Call Now Button