0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 106 – İlanın Neticeleri

VUK Madde

VUK Madde 106 – İlanın Neticeleri

İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100 üncü Madde hükmü cari olur.

İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

VUK

Vergi Usul Kanunu VUK Madde 106 – İlanın Neticeleri ile İlgili Danıştay Kararları

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2020/ 1016
Karar: 2022 / 6
Karar Tarihi: 19.01.2022

ÖZET: Ödeme emri içeriği vergi ve cezaların takdir komisyonu kararlarına dayandığı görülmektedir. Bu nedenle davacının takdir komisyonuna sevk tarihi, takdir komisyonu kararlarının vergi dairesine tevdi tarihi, ihbarnamelerin ilanen tebliğ tarihi dikkate alınarak olayda tarh/ceza zamanaşımının bulunup bulunmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır. Zamanaşımının bulunmadığının tespiti halinde ise davacı şirketin tasfiye işlemlerinin yürütüldüğü adresin davalı idareye bildirilip bildirilmediği, böyle bir bildirimin yapıldığının tespiti halinde de bu adresin 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin ikinci fıkrasının 7061 sayılı Kanun’un ilgili maddesiyle değiştirilmeden önceki halinde sayılan ve davalı idarece nazara alınacak bilinen adres niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi ve ulaşılacak sonuca göre ilanen tebliğe ilişkin 213 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve ilanen yapılan tebligatın aynı Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen şekle uygun olup olmadığının da ayrıca irdelenmesi gerekmektedir. Davalının temyiz isteminin kabulüne karar verilmiştir.

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 1995/ 2458
Karar: 1996 / 219
Karar Tarihi: 22.01.1996

ÖZET: Dosyada mevcut ilan gazetesi yasada belirtilen bilgileri taşımadığı gibi, ilan yazısının dairenin ilan koymaya mahsus mahalline asılıp bir suretinin mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderildiğini gösterir bir belge de ibraz edilmemiştir. Bu haliyle kesinleşmiş bir vergiden bahsedilemiyeceğinden, mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.

danıştay

SİTEMİZDEKİ DİĞER DANIŞTAY KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer Makaleler

Call Now Button