0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 126 – Düzeltmede Zamanaşımı

VUK Madde

VUK Madde 126 – Düzeltmede Zamanaşımı

114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi;

a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı;

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 126 – Düzeltmede Zamanaşımı ile ilgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2011/ 269
Karar: 2011 / 568
Karar Tarihi: 12.10.2011

ÖZET: Davacının, anonim şirket statüsünde bulunmamasından dolayı adına hatalı olarak banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyeti tesisinin hukuka aykırı olduğu ve mükellefiyetinin iptalini isteyerek idareye başvurduğu anlaşılmaktadır. Vergi Usul Kanununun …’ncı maddesinde öngörülen düzeltme zamanaşımı süresi gözetildiğinde, mükellefiyette yapılan bu hatanın, başvuru tarihinden geriye doğru beş yıl olan zamanaşımı süresinin başlangıcından itibaren düzeltilebileceği açık olduğundan ısrar hükmünde sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2021/ 1508
Karar: 2023 / 21
Karar Tarihi: 18.01.2023

ÖZET: Davacı kurumun 11/06/2019 tarihinde davalı idareye başvuru yaparak ödemiş olduğu emlak vergisi tutarının tarafına iadesini talep etmesi üzerine, dava konusu yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair … tarih ve …sayılı işlemin,11/06/2019 tarihli başvuru ilgi gösterilerek tesis edildiği görülmüş olup, Mahkemece de belirtildiği üzere; davalı idarenin, dava konusu işleminin, talep konusunun bir kısmına ilişkin olarak zamanaşımı def’inde bulunduğu, diğer bir kısmı için ise talebe uygun açık kabul içermediği, mevzuat gereği davayı kabul işleminin açık ve net yapılması gerektiği, dolayısıyla … tarih ve … sayılı işlemin talebin reddine yönelik işlem olduğu sonuç ve kanaatine varılarak ve tarafların arasında muafiyete ilişkin bir ihtilaf olmadığı da dikkate alındığında, söz konusu başvurunun 2013 yılını takip eden takvim yılı başından itibaren en geç 31/12/2018 tarihine kadar yapılması gerekirken 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra 11/06/2019 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, 2013 yılına ilişkin olarak ödenen emlak vergisinin 5 yıllık düzeltme zamanaşımı süresinin geçirilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda Bölge İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin 2013 yılına ilişkin kısmının iptali ve bu kısma isabet eden tutarın tecil faiziyle davacıya iadesine dair kısmında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2001/ 335
Karar: 2001 / 475
Karar Tarihi: 07.12.2001

ÖZET: Olayda, hatanın yapıldığı 1989 yılını takip eden yıldan itibaren beş yıl olan zamanaşımı süresi içinde ve 22.3.1990 tarihinde yapılan düzeltme başvurusu, düzeltme zamanaşımı süresinde ise de, bu başvuruya yanıt verilmemek suretiyle kurulan işleme karşı süresinde dava açılmamıştır. Düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra ve 1998 yılında aynı konuda yeniden yapılan düzeltme başvurusunun reddi yeni bir dava hakkı doğurmayacağından davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button