0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 125 – Düzeltme Şümulü

VUK Madde

VUK Madde 125 – Düzeltme Şümulü

Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır.

İlgili Danıştay Kararı

T.C DANIŞTAY
7.Daire
Esas: 1999/ 370
Karar: 1999 / 3194
Karar Tarihi: 05.10.1999

ÖZET: Uyuşmazlık konusu motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammını dava konusu yapmış olması ve bu davaların aleyhine sonuçlanmış olması, davacının düzeltme ve şikayet yoluna başvurmasına engel değildir. Ancak, daha önce vergi mahkemesinde açılan davada da uyuşmazlık konusu aracın 1695 kg olduğundan bahisle davacıdan motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammı tahsil edilmesi yolunda tesis edilen işlemin hukuka uygun olup olmadığı hususu incelenmiş olduğundan, aracın ağırlığının tespit edilenden daha düşük olduğundan bahisle bilahare düzeltme şikayet yoluna başvurularak açılan davanın incelenmesine olanak yoktur.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button