0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 376 Vergi Ziyaı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme

VUK Madde

VUK Madde 376 Vergi ziyaı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme

Mükellef veya vergi sorumlusu;

1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi cezalarının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,

indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

VUK Madde 376 Vergi ziyaı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme ile ilgili Danıştay kararları

T.C. Danıştay 7.DAİRE Esas:2002-256 Karar:2005-584 Karar Tarihi:27.10.2005

ÖZET: Kesilen vergi zıyaı cezasının, ilgili dönemde uzlaşma kapsamı dışında kalması nedeniyle uzlaşma konusu yapılması mümkün değil ise de, uzlaşılan vergi tutarına göre düzeltilerek tahakkuk ettirildiğinden, cezanın bu şekilde bildirilmesi, yeni ceza kesilmesi işlemi değildir. Dolayısıyla, ilgilinin indirim hakkından yararlanmasına olanak bulunmadığının gözetilmesi gerekir.

T.C. Danıştay 11.DAİRE Esas:1996-5556 Karar:1997-4079 Karar Tarihi:17.11.1997

ÖZET: Yükümlü şirketçe uzlaşma tutanağı imzalanmadan önce uzlaşma talebinden vazgeçildiğine dair bir dilekçe verilmediği gibi cezaya ait ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün olan başvuru süresi geçirildikten sonra cezaların indirilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda on beş günlük ek sürenin indirim hakkı için de geçerli olduğuna ilişkin yasada bir açıklama bulunmadığından davanın reddi gerekir.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Call Now Button