0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Twitch Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Twitch Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Twitch gelirlerinin vergilendirilmesi, ticari kazanç hükümleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) hükümlerine göre, gerçek kişilerin gelirleri vergilendirilmekte olup, ticari kazanç da bu gelire dahil olan kazanç ve iratlar arasında yer almaktadır. Ticari kazanca ilişkin hükümler, söz konusu Kanun’un 37. maddesinde bulunmaktadır. Bu maddeye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetten kaynaklanan kazanç ticari kazanç olarak kabul edilmektedir. Bu kabulün belirlenmesinde ise emek/sermaye, devamlılık, organizasyon, hacim ile gelir ve kazanç potansiyeline sahip olma özellikleri gibi kriterler kullanılmaktadır.

Prime Gaming (Oyun) Satışından Elde Edilen Gelirler

Twitch üzerinde oyun içerikleri yayıncılar tarafından oynanırken, izleyiciler tarafından bu oyunlar izlenirken indirilebilir ve satın alınabilir. Mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, geliştirdikleri uygulamalar aracılığıyla elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden gelir elde etmektedirler. Örneğin, bir uygulama geliştirici tarafından yapılan mobil oyun, Twitch platformunda yayın esnasında diğer Twitch kullanıcıları tarafından satın alınabilir. Aynı zamanda bu oyunun oynandığı sırada yayınlanan reklamlardan da gelir elde edilmektedir. Birçok oyun şirketi ayrıca yüksek izleyici ve takipçi sayısına sahip olan yayıncılara kendi oyunlarını oynamaları için sponsor olmaktadır. Bu yayıncılar aynı zamanda hayran kitlesinden kanal abonelikleri de alabilmektedirler.

Bu bağlamda elde edilen gelirlerin, organizasyon, devamlılık, hacim ve gelir sağlama potansiyeli göz önüne alındığında ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. Mobil cihazlar için uygulama geliştiren bir kişinin geliştirdiği ve yazılımını yaptığı uygulamaların, özellikle mobil oyunların pazarlanması, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu durumda, herkes tarafından ziyaret edilen sanal bir pazar söz konusudur ve bu pazardan hem yayıncı, hem uygulama geliştirici, hem de Twitch birlikte gelir elde etmektedir.

Platformda oyun üzerinden sürekli reklam verilmesi ticari faaliyetin “hacim” özelliğini, düzenli olarak yapılması da gelir sağlama potansiyeline sahip olmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, Twitch platformu üzerinde oyun satışı, vergisel işlem gören ticari kazancın sınırları içindedir.

vergi hukuku avukatı

Abonelik, Bağış, Reklam ve Sponsorluk Gelirleri

Twitch platformu, mobil ve bilgisayar oyunları, müzik, eğitim ve podcast gibi çeşitli alanlarda yayın yapan yayıncıların etkinlikler düzenlediği bir ortamdır. Bu etkinlikler arasında düellolar da yer almaktadır. Bu şekilde yayıncılar, abonelik ve bağış (Bits) üzerinden gelir elde etmektedir.

Bu etkinlikler, bağış organizasyonları ve spor turnuvaları, ticari kazancın unsurları olan devamlılık ve organizasyon özelliklerine işaret eder. Öte yandan, Twitch platformunda içerik üretenler, hazırladıkları içerikleri hem Twitch hesaplarından hem de YouTube hesaplarında paylaşarak reklam geliri elde etmektedir. İçerik üreticileri, yayın anlarını kaydedip sonradan düzenleyerek YouTube’da paylaşabilmektedir, bu da yayınlarını kaçırmış olan izleyicilerin tekrar izlemelerine ve içerik üreticisinin bu izlenmeden gelir elde etmesine olanak tanır. Ayrıca, yapılan işin ticari amaçlı haberleşme için kullanılması, ticari kazancın unsurlarından olan hacim özelliğini taşır.

Abonelik ve bağış dışında doğrudan reklam ya da sponsorluk adı altında sağlanan kazançlar da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilecektir. Bu reklam veya sponsorluklar genellikle devamlılık ve organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilir. Organizasyon, yayıncıları, Twitch’i ve reklam verenleri içerir. Reklam verenler, yayıncılarla doğrudan iletişim kurabildiği gibi ajanslar aracılığıyla da reklam verebilir veya sponsor olabilir. Twitch içerikleri gelecekte de gelir elde etme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, “gelir ve kazanç potansiyeline sahip olma” özelliği, yapılan işin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesini gerektirir.

Ürün Satışı Yoluyla Elde Edilen Gelirler

Twitch yayıncıları belirli bir izleyici kitlesine ulaştıktan sonra kendi pazarlarını oluşturmuş durumda. Bu sanal pazar, yayıncılara platform üzerinden e-ticaret yoluyla ürün satma imkanı tanıyor. Bu şekilde gerçekleştirilen satışların, mükelleflerin kendi fiziksel mağazalarında yaptığı satışlardan bir farkı olmadığı için elde edilen gelirlerin ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesi gereklidir. Zira, yapılan işin devamlılık ve organizasyon içinde yapılmaktadır.

Twitch Gelirlerinin Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği Kazanç İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20/B maddeye göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna olacaktır. Aynı madde, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin de elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna olacağını düzenlemektedir. Bu kanun maddesi, istisna hükümlerinin hangi şartlarda ve kimler tarafından kullanılabileceğini de düzenlemiştir. İstisnanın koşulları ve kimlerin faydalanabileceği konusundaki ayrıntılar, aşağıdaki makalemizde yer almaktadır:

Makale: Sosyal Medya Gelirlerinde Vergi İstisnası

Twitch platformundan elde edilebilecek kazançlar için, içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricileri gelir vergisi istisnasından faydalanabilecektir. Twitch platformundan sağlanan kazançlar, Kanun’un mükerrer 20/B maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Twitch platformundan farklı yollarla elde edilen kazançlar bulunmaktadır. Konuyla ilgili 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında değerlendirilecektir. Aynı şekilde, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformu üzerinden elde edilen ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler de istisna kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu hükümler göz önüne alındığında, Twitch platformunda ürün satışı yoluyla elde edilecek gelirler, Tebliğde belirtilen istisna kapsamındaki gelir türleriyle örtüşmediği için istisna dışında değerlendirilecektir. Çünkü ürün satışı, reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri gibi değil, ticari ürün satışı niteliğinde bir gelir elde etme faaliyetidir.

Diğer yandan, Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Twitch üzerinde reklam veya sponsorluk yoluyla gerçekleştirilen tanıtım ve tavsiye faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler mükerrer 20/B kapsamında değerlendirilebilir. Aynı şekilde, Twitch’te bağış (bits) yoluyla ve abonelik ücreti olarak elde edilebilecek gelirler de istisnanın kapsamında değerlendirilebilir.

Prime Gaming (oyun) kısmında mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin geliştirdikleri oyunlardan elde edilebilecek gelirler, oyun satışından, oyun esnasındaki reklamlardan ve abonelerden elde edilebilecek ücretler, mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası kapsamında değerlendirilebilir.

uzman vergi danışmanı

Twitch Kazançlarında KDV 

GVK’nin mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu, bu düzenlemenin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesi ile belirlendiği ifade edilmiştir. Bahsedilen madde hükmünün detaylarını belirlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiş ve bu yetki çerçevesinde 38 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanmayacaktır. Ancak, mükerrer 20/B kapsamında sayılamayacak (platformdan ticari ürün satışı gibi) kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanacaktır. Yani, sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerinin belirli istisna koşulları altında elde ettikleri gelirler üzerinden KDV muafiyeti sağlanmaktadır, ancak ticari ürün satışı gibi istisna kapsamına girmeyen gelirler KDV’ye tabi olacaktır.

Twitch platformunda yayınlanan içeriklerin, mükerrer 20/B madde kapsamındaki istisna hükümleri çerçevesinde değerlendirilememesi durumunda, bu hizmetin yurt dışında sunulduğu kabul edilerek hizmet ihracı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekebilir.

Bu bağlamda, Twitch platformunda yayınlanan sosyal içeriklerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve bu içeriklerin yalnızca yurt dışında izlenmesi durumunda, söz konusu hizmet KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanmayacaktır.

Bununla birlikte, sosyal ağ sağlayıcısı olan platformlardan elde edilecek verilerle yurt içi ve yurt dışı izlenme oranları ayrıştırılabilirse; içeriklerin yurt dışı izleyicileri tarafından izlenen kısmı KDV ihracat istisna hükümlerinden faydalanacak, ancak yurt içi izleyicileri tarafından izlenen kısım için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekecektir.

Bu durum, kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmediği varsayımında geçerlidir. Yani, Twitch üzerinden elde edilen kazançlar, belirli istisna koşulları altında değerlendirilecekse ve içerikler yalnızca yurt dışında izleniyorsa, bu durumda KDV hesaplanmayabilir. Ancak, içeriklerin yurt içinde de izlenmesi durumunda genel KDV hükümlerinin uygulanması gerekebilir.

Sonuç- Twitch Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Twitch üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Ticari kazançlar, GVK’nun 37. maddesine göre belirlenen kriterlere göre vergilendirilir. Twitch platformunda oyun satışı, abonelik, bağış, reklam ve sponsorluk gelirleri ticari faaliyetin unsurlarını taşır. Prime Gaming (oyun) gelirleri de ticari kazanç kapsamındadır, çünkü organizasyon, devamlılık ve hacim özelliklerine sahiptir.

Sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği istisnası, GVK mükerrer 20/B madde kapsamında değerlendirilen gelirleri kapsar. Ancak, ürün satışı yoluyla elde edilen gelirler ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir. Konuyla ilgili KDV uygulamasında ise bir takım istisnalar mevcuttur, ancak genel hükümlere göre KDV hesaplanması gereken durumlar da söz konusu olabilir.

fatih aras

 

Diğer Makaleler

Call Now Button