0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Vergi İnceleme Danışmanlığı

vergi inceleme danışmanı

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Vergi inceleme danışmanlığı, bireylerin veya işletmelerin vergi beyannameleri ve finansal durumlarıyla ilgili uzmanlık gerektiren hizmetleri içeren bir alandır. Vergi inceleme danışmanı, vergi konularında uzmanlaşmıştır ve müvekkillere vergi mevzuatıyla ilgili en iyi uygulamaları sunarak vergi risklerini azaltmaya yardımcı olur. İşte vergi inceleme danışmanlığının ana unsurları:

Vergi İnceleme Danışmanlığı Faaliyetleri Nelerdir?

 1. Vergi Risklerinin Değerlendirilmesi: Danışmanlar, müvekkillerinin vergi beyannamelerinin ve finansal durumlarının incelenerek vergi risklerini değerlendirirler. Bu risklerin belirlenmesi, olası vergi denetimleri veya incelemeler sırasında hazırlıklı olunmasına yardımcı olabilir.
 2. Vergi Denetimleri ve İncelemeler: Vergi inceleme danışmanlığı, müvekkillerini vergi denetimleri veya incelemeleri sırasında temsil ederler. Denetimlerin düzgün ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar.
 3. Mevzuat Değişikliklerinin İzlenmesi: Vergi mevzuatı sürekli olarak değişebilir. Danışmanlar, güncel vergi yasalarını ve yönetmeliklerini izler ve müvekkillerine bu değişiklikler hakkında bilgi verirler.
 4. Hukuki Danışmanlık: Vergi inceleme danışmanlığı, müvekkillerine vergi inceleme sürecinde vergi yasalarına uygun hareket etmeleri konusunda hukuki danışmanlık sağlarlar. Vergi danışmanı aynı zamanda avukat ise, müvekkili adına yargısal yollara başvuru yapar.

uzman vergi danışmanı

Hangi durumlarda vergi incelemesi yapılır?

Vergi incelemesi, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından, mükelleflerinin vergisel işlemlerini denetlemek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Vergi incelemesi genellikle vergi beyanlarının doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek için yapılır. Vergi incelemesi yapılmasını gerektirebilecek durumlar şunlardır:

 1. Risk Analiz Sonuçları: Mükelleflere ait finansal bilgilerin çeşitli kriterler ve yapay zeka aracılığıyla oluşturulan senaryolar üzerinden değerlendirilmesi sonucunda mükellefler vergi incelemesine sevk edilebilir.
 2. Düzensizlik Tespiti: Vergi dairesi, vergi beyannamelerinde veya finansal verilerde düzensizlik veya tutarsızlık tespit ederse, vergi mükellefinin incelemesi yapılabilir. Örneğin, gelir ile giderler arasındaki orantısızlık veya beyan edilen gelir ile banka hesaplarındaki gelir arasındaki uyumsuzluk gibi durumlar incelemeyi tetikleyebilir.
 3. Büyük Ölçekli İşlemler: Büyük ölçekli işletmeler veya yüksek gelir düzeyine sahip bireyler, vergi incelemesi riski altında olabilir. Bu durum, vergi dairesinin vergi beyannamelerinin doğruluğunu daha yakından gözden geçirmesini gerektirebilir.
 4. Kayıt dışı İşlemler: Vergi mükellefi, özellikle yüksek tutarlı işlemleri veya varlık satışlarını vergi dairesine bildirmediğinde, bu tür işlemler vergi incelemesi riskini artırabilir.
 5. Düşük Beyan Edilen Gelir: Vergi mükellefi, gelirini düşük beyan ederek vergi ödeme yükümlülüğünü azaltmaya çalışıyorsa, vergi dairesi bu tür durumları tespit etmek amacıyla inceleme yapabilir.
 6. Vergi İadesi Talepleri: Yüksek miktarda vergi iadesi talepleri veya belirli hesaplamalar nedeniyle dikkat çeken durumlar, vergi incelemesi riskini artırabilir.
 7.  İhbarlar: Bazı durumlarda, vatandaşlar veya içeriden bilgi sahibi kişiler, vergi kaçakçılığı veya yolsuzluk gibi konularda vergi dairesine ihbarlarda bulunabilir. Bu tür ihbarlar, vergi incelemesinin başlatılmasına neden olabilir.

Vergi incelemesi kimlere yapılır?

Vergi incelemesi, vergi yasalarına uygunluğun sağlanması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Vergi incelemesi yapılması gerekebilecek kişi ve kuruluşlar şunlar olabilir:

 1. Gelir Vergisi Mükellefleri: Gelir vergisi mükellefleri olarak  şahıslar, vergi incelemesi riski altında olabilirler. Özellikle yüksek gelir düzeyine sahip bireyler, işlemlerde düzensizlik tespit edilenler veya ihbarlar nedeniyle incelemeye tabi tutulabilirler.
 2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Kurumlar vergisi mükellefi olan işletmeler, vergi incelemesi riski taşırlar. İşletmelerin gelir ve gider beyannameleri, vergi dairesi tarafından daha yakından incelenebilir.
 3. Mükellefiyet Kaydı Olmayanlar: Daha önce vergi mükellefiyet kaydı açtırmamış olan kişiler de vergi incelemesine tabi tutulabilir.

Vergi incelemesi son kaç yıl için yapılabilir?

Vergi incelemesine yetkili makam tarafından tarh süresi (geriye dönük beş yıl) sonuna kadar her zaman vergi incelemesi yapılabilir.  Vergi Usul Kanunu’nun 113 ve 114’üncü maddelerinde düzenlenen tarh zamanaşımının ne zaman sonlanacağının doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir. Tarh
zamanaşımının hesabında başlangıç tarihi, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başı olarak belirlenmeli ve bu tarihten itibaren beş yıllık zaman dilimi hesaplanmalıdır. Hesap edilen bu beş yıl içinde, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Örneğin, 2018 yılı işlemleri için vergi incelemesi en geç 31/12/2023 tarihine kadar  tamamlanmalıdır.

Vergi incelemesi nasıl başlar?

Vergi incelemesi genellikle vergi müfettişleri tarafından başlatılır. İnceleme süreci, vergi mükellefinin finansal durumunu ve vergi beyannamelerini detaylı bir şekilde gözden geçirmeyi amaçlar. İşte vergi incelemesi sürecinin nasıl başladığına dair genel adımlar:

 1. İnceleme Bildirimi: Vergi incelemesine yetkili olanlar, vergi mükellefine resmi bir yazı veya bildiri göndererek vergi incelemesinin başlatıldığını bildirir. Bu bildirimde inceleme sürecinin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilir. Bildirimde genellikle inceleme başlama tarihi ve gerekli belgelerin sunulması istenir.
 2. Belge Talepleri: Vergi dairesi, vergi incelemesinin başlamasının ardından, vergi mükellefinden çeşitli finansal belgeleri sunmasını isteyebilir. Bu belgeler, kanuni defterler vergi beyannameleri, gelir-gider tabloları, banka hesap hareketleri, fatura ve makbuzlar gibi mali verileri içerebilir. Vergi müfettişi tarafından verilen süre içerisinde belgelerin sunulması çok önemlidir. Aksi halde defter belge ibraz etmeme suçundan dolayı hapis cezasıyla yargılanabilirsiniz.
 3. İlk İnceleme Toplantısı: Vergi müfettişi, vergi mükellefi ile bir toplantı düzenleyerek inceleme sürecini açıklar. Bu toplantıda vergi mükellefi ve inceleme yetkilisi arasında iletişim kurulur, inceleme sürecinin adımları ve beklentileri hakkında bilgi verilir.

Vergi Denetim Kurulu İnceleme Takip Sistemi İçin Tıklayınız

Vergi incelemesine gidilmezse ne olur?

Vergi incelemesine gitmemek veya incelemeye gereken özeni göstermemek ciddi sonuçlara yol açabilir. Eğer vergi incelemesine gereken ilgi gösterilmezse veya incelemeye gitmezseniz, aşağıdaki olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz:

 1. Vergi Cezaları: Vergi incelemesine gitmemek veya gereken belgeleri sunmamak, vergi dairesinin hoşnutsuzluğuna ve inceleme sonucu düzeltilmesi gereken noktaların tespit edilmesine yol açabilir. Bu durumda vergi cezaları ve gecikme faizleri gibi yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.
 2. Yasal İşlem Başlatılması: Vergi mükellefinin inceleme talebine uymaması veya gereken bilgileri sunmaması, vergi idaresinin daha ciddi adımlar atmaya neden olabilir. Yasal işlem başlatılabilir ve vergi kaçakçılığı veya beyan eksiklikleri gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
 3. Vergi İncelemesi Kapsamının Genişletilmesi: Vergi dairesi, vergi beyannameleri veya finansal verilerde düzensizlik veya tutarsızlık tespit ettiğinde, mükellef daha fazla dikkat çekebilir. Bu da gelecekte daha sıkı denetimlere veya incelemelere tabi tutulmanıza yol açabilir.

Vergi mükellefi olarak, vergi incelemesine gereken özeni göstermek ve vergi idaresinin taleplerine uygun şekilde yanıt vermek önemlidir. Eğer vergi incelemesiyle ilgili belirsizlikler veya sorunlar yaşıyorsanız, bir vergi danışmanından veya avukattan yardım almanız önerilir.

Makale: Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu

Vergi müfettişi neleri denetler?

Vergi müfettişleri, vergi idaresi adına vergi incelemesi yapan uzman kişilerdir. Vergi müfettişleri, vergi yasalarına uygunluğun sağlanması, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve mükelleflerin finansal durumlarını denetlemekle görevlidirler. Vergi müfettişlerinin denetlediği konular genel hatlarıyla sıralanmıştır:
 1. Vergi beyannamesinin kontrolü
 2. Banka işlemlerinin kontrolü
 3. Yasal defterlerin muhasebe standartlarına göre tutulup tutulmadığının kontrolü
 4. Vergi istisna ve teşviklerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrolü
 5. Düzenlenen fatura ve makbuzların gerçek bir işleme dayalı olup olmadığının kontrolü
 6. Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması kontrolü
 7. Kayıt dışı hasılat kontrolü

Vergi inceleme süreci kapsamlı ve geniş bir süreçtir. İnceleme sonucunda mükellefler tarafından imzalanacak vergi inceleme tutanağı hukuki delil niteliğine sahip olacaktır. Vergi inceleme tutanağının imzalanması aşamasında vergi inceleme danışmanlığı yardımı alınması önem arz etmektedir.

Vergi denetimi ne kadar sürer?

Vergi Usul Kanununun 140’ıncı maddesine göre “İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemelerin bitirilmesi esastır.

Vergi İnceleme Danışmanlığı İletişim Bilgileri

ARAS HUKUK & DANIŞMANLIK

Av. Dr. Fatih ARAS

Adres: Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23

Yenimahalle/ ANKARA

Mail: av.fatiharas@gmail.com

Telefon: 0530 760 57 32

Önceki GönderiSonraki Gönderi

Diğer Makaleler

Call Now Button