0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 104 – İlanın Şekli

VUK Madde

VUK Madde 104 – İlanın Şekli 

İlan aşağıdaki şekilde yapılır;

1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, birmilyar liradan az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

3. İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila yüzmilyar lira arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede ve bir internet haber sitesinde yayımlanır. Tutarın yüzmilyar lirayı aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde  ve bir internet haber sitesinde ayrıca yapılır.

4. İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

VUK

VUK Madde 104 – İlanın Şekli İle İlgili Danıştay Kararları

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2020/ 5039
Karar: 2021 / 1055
Karar Tarihi: 25.02.2021

ÖZET: Vergi mahkemesince, bozma kararına uyulduğu belirtilmesine karşın, ilanen tebliğin usulüne uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, başka bir anlatımla ilanın ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı, gazete çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla yapılıp yapılmadığı, ilan yazısının tebliğ yapan dairenin ilan koymaya mahsus mahalline asılıp asılmadığı, bir suretinin mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilip gönderilmediği araştırılarak ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle verilen ve yargılama usulüne uygun düşmeyen kararın, davacının kanuni temsilci olduğu dönem de gözetilmek suretiyle söz konusu borçtan sorumluluğu değerlendirilerek yeniden karar verilmek üzere bozulması gerekmiştir.

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2003/ 1259
Karar: 2005 / 231
Karar Tarihi: 09.02.2005

danıştay

ÖZET : İlanen tebliğ’de ilan yazısının bir suretinin mükellefin bilinen adresinin bağlı bulunduğu muhtarlığa gönderilmemesi nedeniyle, ilanen tebliğ koşulları tam olarak gerçekleşmediğinden kamu alacağı kesinleşmez ve düzenlenen ödeme emri geçersiz olur.

T.C DANIŞTAY
11.Daire
Esas: 1995/ 1757
Karar: 1995 / 2519
Karar Tarihi: 12.10.1995

ÖZET: Şirket ana sözleşmesinde şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkanının ikametgahı olarak bildirilen adreste aranmadan, ihbarnamenin şirket adresine tebliğ edilememesi üzerine ilanen tebligata gidilmesi usulsüzdür

SİTEMİZDEKİ DİĞER DANIŞTAY KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki GönderiSonraki Gönderi

Diğer Makaleler

Call Now Button