0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 116 – Vergi Hatası

VUK Madde

VUK Madde 116 – Vergi Hatası

Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

MAKALE: Vergi Hatası ve Düzeltme Yolları

VUK Madde 116 – Vergi Hatası ile İlgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2023/ 221
Karar: 2023 / 430
Karar Tarihi: 26.04.2023

ÖZET: Hukuki ihtilaf niteliğindeki dava konusu uyuşmazlığın vergi hatası kapsamında değerlendirilmesi ve düzeltme şikayet başvurusuna konu edilebilmesi mümkün olmadığından, temyize konu ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2021/ 3033
Karar: 2022 / 1722
Karar Tarihi: 28.04.2022

ÖZET: Dava konusu olayda 5393 sayılı Kanunun 73. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle sözleşme ve hakediş damga vergilerinin 3/4’lük kısmının düzeltme şikayet hükümleri kapsamında vergilendirme hatası olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından ödenen damga vergisinin iadesi talebiyle yapılan dava konusu işlemin sözleşme ve hakediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen toplam 3.210.842,37-TL tutarındaki damga vergisinin dörttü üçüne tekabül eden miktara ilişkin kısmında ve davayı bu kısım yönünden reddeden Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Karar 3: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2022/ 844
Karar: 2022 / 1320
Karar Tarihi: 07.03.2022

ÖZET: İcra müdürlüğünce gerçekleştirilen açık artırma yoluyla satın alınan taşınmazın satın alma bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin KDV Kanunu 17/4-r bendi uyarınca KDV’den istisna olduğu ileri sürülerek yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi yolunda kurulan idari işlemin iptali ile fazladan ödenen katma değer vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 2. ve 2576 sayılı Yasanın ilgili maddesi uyarınca idari yargı içerisinde yer alan vergi mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varıldığından, Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerekmiştir.

Karar 4: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2017/ 4622
Karar: 2020 / 5929
Karar Tarihi: 17.12.2020

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davacı ortaklığa ihale edilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması” işi nedeniyle davacıya damga vergisi istisnası tanınması ve bu hususun vergilendirme hatası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davanın reddine ilişkin Vergi Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar 5: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2019/ 6080
Karar: 2020 / 3470
Karar Tarihi: 01.10.2020

ÖZET: Davacının, uyuşmazlık konusu dönemde işçilerin fiilen çalışmadığı yönündeki iddiası ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca düzenlenen denetim raporuna istinaden ortaklığın tüm bildirimlerinin de iptal edildiğinin ortaya konulmuş olması karşısında, söz konusu düzeltme ve şikayet kapsamında yapılan başvurunun 213 sayılı Yasanın ilgili maddesinde öngörülen yorum tekniklerine başvurmadan ilk bakışta gerçeğe dayalı olduğu anlaşılabileceğinden dolayısıyla davacının iddialarının 213 sayılı Kanunun ilgili maddesinde tanımı yapılan vergi hatası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, davayı yazılı gerekçeyle sonuçlandıran Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Antalya 2. Vergi Mahkemesinin …/…/… tarih ve E:2015/…, K:2015/… sayılı kararının bozulmasına, karar verilmiştir.

Karar 6: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2017/ 2642
Karar: 2020 / 988
Karar Tarihi: 20.02.2020

ÖZET: Davacı hakkında düzenlenen 06/09/2014 tarih ve 2014/-A-97/45 sayılı Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluluk Raporu)’nda davacının bu sorumluğunu doğuracak hususların açık ve somut bir şekilde ortaya konulamadığı, mükellefçe kendisine verilen bilgi ve belgelerden farklı olarak muhasebe kayıtlarına aykırı biçimde kayıt yaptığına veya kayıtları mali tablolara yansıtmadığına yönelik tespitlere yer verilmediği görüldüğünden, dava konusu düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar 7: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2018/ 8046
Karar: 2019 / 1811
Karar Tarihi: 25.04.2019

ÖZET: Olayda; davacı ile taşınmaz malikleri arasında imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak yeniden inşası amacına yönelik olduğu, bu itibarla sözleşmelerin 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu alanlarda fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri teşkil etmek amacına hizmet ettiği ve bu Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmeler olduğu, bu durumda anılan Kanunun 7.maddesinin 9.fıkrası uyarınca vergi ve harçtan müstesna olduğu anlaşılmaktadır. Yine, sözleşmelerin imzalandığı tarihte tapuda “riskli yapı” şerhinin bulunmamasının ve daha sonra konulmasının yapının riskli olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği açıktır. Bu durumda, davacı ile taşınmaz malikleri arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisi ve noter harcından istisna olduğundan ve vergiden istisna olan işlemlerden vergi alınması mevzuda hata olarak değerlendirildiğinden olayda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kabul edilebilecek vergi hatası bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunu kabul edip Vergi Mahkemesi kararını kaldıran ve davanın reddine karar veren Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Karar 8: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2015/ 2062
Karar: 2018 / 1554
Karar Tarihi: 13.03.2018

ÖZET: Yargı kararıyla kaldırılan vergilendirmeler nedeniyle tahsil edilmiş tutarların ilgililere iadesi sırasında, tahsil tarihi ile karar tarihi arasında geçen süre için tasarrufundan yoksun bırakılmaktan dolayı iadenin hangi oranda faiz eklenerek yapılması gerektiği konusunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanunda yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında ise vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödeneceği düzenlenmek suretiyle kanuni faiz uygulaması, kararın verilip idareye tebliğinden sonraki zaman dilimine özgülenmiştir. Bu durumda, haksız yere alınan vergi nedeniyle yoksun kalınan tutarın ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, Danıştay’ın yerleşik hale gelen içtihatlarıyla kabul edilen ve bu husustaki genel hükümleri içeren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun’da öngörülen oranda faiz uygulanarak ilgilisine ödenmesi gerekmektedir.

Karar 9: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2013/ 6954
Karar: 2016 / 3709
Karar Tarihi: 01.12.2016

ÖZET: Uyuşmazlığın çözümü, davacının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiiline yardım ederek suça iştirak edip etmediğinin ortaya konulmasına bağlıdır. Bunun için ise, davacı hakkında düzenlenen raporlarda yer alan tespitler üzerinde hukuki yorum yapılması gerekmekte olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların da, ancak hukuka aykırılık iddiasıyla kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada incelenmesi mümkündür. Dolayısıyla, hukuki ihtilaf niteliğindeki dava konusu uyuşmazlığın vergi hatası kapsamında incelenmesi mümkün olmadığından, düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığından işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekir.

Karar 10: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2016/ 955
Karar: 2016 / 1144
Karar Tarihi: 30.11.2016

ÖZET: Dava, Ulaştırma Bakanlığınca, davacı şirketin de yer aldığı konsorsiyuma ihale edilen “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçidi İşi” dolayısıyla düzenlenen sözleşme uyarınca davacı şirkete yapılan hak ediş ödemesi üzerinden kesilen damga vergisinin iadesi yolundaki düzeltme başvurusunun reddi üzerine yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin … sayılı işlemin iptali ve ödenen verginin iadesi istemiyle açılmıştır.

Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi … sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun …. maddeleri ile 488 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine değindikten sonra; idareden düzeltilmesi talep edilebilecek vergi hatalarının, kendisinden düzeltme isteminde bulunulan idari makamın veya uyuşmazlık halinde yargı yerinin, 213 sayılı Kanunun … maddesinde öngörülen yorum tekniklerine başvurmadan, ilk bakışta anlayabileceği açıklıktaki vergilendirme yanlışlıkları olduğu, olayda ise davacı şirketin de yer aldığı konsorsiyuma ihale edilen “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve İnşaat, Elektrik, Mekanik Sistemler İşi”ne ilişkin ihale kararının, döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında olup olmadığı hususunun tespiti, 488 sayılı Kanunun …. maddeleri ile … Seri No’lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğlerde yer alan hükümlerin değerlendirilmesine ve yorumlanmasına bağlı olduğundan, uyuşmazlığın, düzeltme ve şikayet kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle kararı bozmuş; davacının karar düzeltme istemini reddetmiştir. Danıştay Dokuzuncu Dairesinin yukarıda yer verilen …. sayılı kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca temyiz isteminin kabulü ile Ankara 4. Vergi Mahkemesinin …. sayılı ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button