0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu

 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu

 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu

TCK Madde 205 Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek

(1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK Madde 205 Kanun Gerekçesi

Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir. 

Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir. 

Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir. 

Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur. 

Dikkat edilmelidir ki; gizleme hâlinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Gizlenen belge, kişilerin nezdinde bulunan resmi belge olabileceği gibi, bir kamu kurum ve kuruluşunda ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda muhafaza edilen belge de olabilir. 

Gizlemenin, belgenin nezdinde bulunduğu kişiye ya da kurum veya kuruluşa karşı olması gerekir. Bir belgenin, örneğin bir uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç değil, suç delillerini gizleme suçu oluşur. 

Bir resmi belgenin, örneğin bir hukukî uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç oluşur. Ancak, bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen belgelerin verilmemesi hâlinde, resmi belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini gizleme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

Gizleme olgusu, belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da kurum veya kuruluştan çalınması suretiyle de gerçekleşebilir. Ancak bu durumda, hırsızlık suçundan değil, resmi belgenin gizlenmesi suçundan dolayı hüküm tesis edilmelidir. 

Bu suç, herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Resmi belgenin kamu görevlisi tarafından bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Bu suç açısından özellik arzeden husus, suçun konusunu oluşturan belgenin, kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu belge olması gerekmez. Gerçek bir resmi belgenin kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bozulması, yırtılması, yok edilmesi veya gizlenmesi hâlinde, bu suç oluşur. “

ceza avukatı

765 Sayılı TCK ile Karşılaştırma

Bu maddede düzenlenen suç, 765 sayılı TCK’nın 275 ve 348’inci maddelerinin karşılığıdır.

i) Maddi Konusu

Suçun maddi konusu hukuken geçerli bir resmi belgedir. Ayrıca, Kanunun 210’uncu maddesi göz önünde tutulmalıdır. 

ii) Hukuki Konu (Korunan Hukuki Menfaat)

Korunan hukuki menfaat kamu güvenidir. Gerçekten bir ispat vasıtası olan ortadan kaldırılması veya bozulması, bir olayın ispat edilmesini engelleyerek kamunun ispat vasıtalarının dokunulmazlığına olan güvenin zedelenmesine neden olur.

iii) Suçun Faili

Suçun faili, herkes olabilir. 

iv) Maddi Unsur

Suçun maddi unsuru kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan bir kimse tarafından resmi belgenin bozulması veya yok edilmesi ya da gizlenmesidir.

“Bozmak”; belgenin maddi varlığına dokunulmaksızın ondan faydalanma imkanlarını engelleyen hallerdir. Yani belge madden vardır, fakat ya okunmaz hale getirildiği ya da hak sahibinin elinden alınıp gizlendiği için belgeden yararlanıp iddiayı ispat etmek imkansız hale gelmektedir. “Yok etmek”; belgenin maddi varlığına son vermek olduğu halde “gizlemek”; belgenin maddi varlığına dokunmadan faydalanma imkanlarını engellemektir. Gizlemenin geçici bir süre yapılması suçun oluşumu açısından önemsizdir.

vi) Manevi Unsur

Suç kasten işlenebilen suçlardan olup, failin, ortadan kaldırdığı, bozduğu veya gizlediği belgenin gerçek olduğunu ve hukuki değerini olduğunu bilerek, zarar verme bilinciyle hareket etmesi gereklidir.

vii) Ağırlaştırıcı Sebep

Bu suçun ağırlaştırılmış hali aynı maddenin 2’nci fıkrasında suçun kamu görevlisi tarafından işlenmiş olması haliyle sınırlıdır. Yok edilen, bozulan veya gizlenen belgenin kamu görevlisinin göreviyle ilgili olup olmamasının önemi yoktur.

yargıtay

TCK Madde 205 Resmi Belgeyi Bozmak , Yok Etmek veya Gizlemek Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

T.C. Yargıtay 15.CEZA DAİRESİ Esas:2015-96 Karar:2018-487 Karar Tarihi:17.01.2018
ÖZET: Sanığın yırttığı ve fakat daha sonra parçaları birleştirilmiş suça konu belgeden yararlanma olanağının devam ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden tamamlanmış suçtan hüküm kurulması yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

T.C. Yargıtay 11.CEZA DAİRESİ Esas:2015-3513 Karar:2017-3507 Karar Tarihi:08.05.2017
ÖZET: Sanığın, cezaevi müdürlüğünce düzenlenen ve hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında savunmasını sunması için kendisine tanınan sürenin başlangıcının tespitine yarayan tebellüğ belgesini imzalamadan yırtması şeklindeki eyleminin, belgenin değerini değiştirmediği, resmi belgenin vasfını bozmadığı, sanığın belgeyi imzalamaktan imtina etme hakkının da bulunduğu anlaşılmakla, yasal unsurları itibarıyla oluşmayan “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

T.C. Yargıtay 11.CEZA DAİRESİ Esas:2015-845 Karar:2017-1705 Karar Tarihi:08.03.2017
ÖZET: İddiaya konu belgelerden bir kısmının birden fazla aslının düzenlenmesi de mümkün olduğu cihetle, adli emanette bulunduğu anlaşılan belge parçalarının bir araya getirilip yapıştırılmak suretiyle nitelikleri, bu belgelerden yararlanma olanağının bulunup bulunmadığı da saptanarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken belge asıllarının ilgili mahkeme ve icra dosyalarında bulunacağı, aslının hiçbir suretle kimseye verilemeyeceği sadece suret verilebileceğinden suçun yasal unsurlarının oluşmadığı şeklindeki yetersiz gerekçe ile eksik araştırma ve inceleme sonucu resmi belgeyi bozmak suçundan, sanıkların savunmaları ile katılan ve tanık beyanları karşılıklı olarak değerlendirilerek hangi çelişkiler nedeniyle hangi beyana itibar edilmediği, hangi beyana neden üstünlük tanındığı da karar yerinde tartışılıp sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir.

T.C. Yargıtay 11.CEZA DAİRESİ Esas:2014-4463 Karar:2016-927 Karar Tarihi:10.02.2016
ÖZET: Sanığın babası adına imzaladığı ve ciro yolu ile katılanın eline geçen suça konu senedi, ödeme bahanesiyle katılandan alıp imza kısmını yırtmak suretiyle resmi belgeyi yok etmek suçunu işlediği iddia olunan kamu davasında, senedin yırtılan kısmının ele geçirilemediğinin ve ilgili kanun maddesi uyarınca bononun zorunlu unsurlarını taşıyıp taşımadığı hususunun araştırılmadığının anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması ve suçun vasfının tespiti bakımından, yırtılmadan önce suça konu senedin bononun zorunlu unsurlarını taşıyıp taşımadığının araştırılması ve sonucuna göre senedin yasal unsurları taşıdığının saptanması halinde eylemin ilgili kanun maddesinin, zorunlu unsurların olup olmadığının tespit edilememesi halinde ise “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince eylemin özel belgeyi bozma gizleme yok etme suçunu oluşturacağı gözetilerek suçun vasfının tayini gerekirken eksik inceleme ile aksi şekilde hüküm kurulması, hükmün bozma sebebidir.

T.C. Yargıtay 11.CEZA DAİRESİ Esas:2014-1331 Karar:2016-929 Karar Tarihi:10.02.2016
ÖZET: Anılan suç, hak sahibinin o belgeden yararlanmasını engellemek amacıyla kanıt değeri taşıyan belgelerin ortadan kaldırılması bozulması ya da gizlenmesi suretiyle oluşacaktır. Belge üzerinde tasarruf yetkisi bulunan bir kimsenin belgeyi bozması, yok etmesi veya gizlemesi halinde ise hak sahibinin suça konu belgeden yararlanmasının engellenmesi söz konusu olmadığından ilgili kanun maddesindeki suç da gerçekleşmeyecektir. Katılanın ….. Ltd. Şti’den aldığı daire karşılığı ödemesi gereken TL’yi şirketin rızası ile, borcundan düşülmesi karşılığında sanığa verip yaptığı ödemeye güvence olarak senet aldığı ancak gerçekte sanıktan herhangi bir alacağı bulunmadığı, katılanın şirkete borcunun düşüldüğü hususunun taraflar arasında ihtilafsız olduğu anlaşılmakla, sanığın kendisine ait olup katılanda bulunan senedi yırtmaktan ibaret eyleminin bir hak sahibinin ondan yararlanmasını engelleme niteliğinde olmadığı anlaşılmakla atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden aksi şekilde hüküm kurulması, hükmün bozma sebebidir.

T.C. Yargıtay 11.CEZA DAİRESİ Esas:2014-11543 Karar:2016-830 Karar Tarihi:08.02.2016
ÖZET: Sanığın yırttığı kabul edilen ve Adli emanetin .. sırasına kayıtlı “tutanaktır” yazılı parçaları bant ile birleştirilmiş .. tarihli belgenin getirtilerek, yukarıda anlatıldığı şekilde hukuki hüküm ifade eden, üzerinde bir hakkın doğumuna, bir olayın kanıtlanmasına yarayan görevli memur tarafından düzenlenmiş ve o belge için aranan asgari biçimsel koşulları taşıyan geçerli bir resmi belge olup olmadığı saptanarak, geçerli bir resmi belge olduğunun kabulü halinde, ele geçen parçalarının bir araya getirilip yapıştırıldığında bu belgeden yararlanma olanağının bulunması halinde eylemin teşebbüs aşamasında kalacağı aksi halde sanığın suçunun tamamlanmış olacağı gözetilmeden eksik inceleme ile aksi şekilde karar verilmesi, hükmün bozma sebebidir.

T.C. Yargıtay 15.CEZA DAİRESİ Esas:2015-14144 Karar:2015-30725 Karar Tarihi:03.11.2015
ÖZET: Somut olayda; sanıklar ……… arasında alacak verecek meselesi olduğu, bu alacak nedeni ile sanıkların katılan lehine bono düzenledikleri, olay tarihinde katılanın alacağını almak amacı ile sanıkların işyerine gittiği, sanıkların F..’nin kasadan para çıkararak katılana verecekmiş gibi saymaya başladığı, bu sırada diğer sanık A….. de katılana “senedi ver bizim defterle karşılaştırayım” diyerek bonoyu katılandan aldığı ve hızlıca senedin üzerine “iptal” yazdığı, sanık ……. parayı tekrar kasaya koyduğu, katılana herhangi bir ödemede bulunmadığı, sanıkların eyleminin resmi belgeyi bozmak suçunu oluşturduğu anlaşılmakla mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button