0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Vergi Mevzuatı
VUK Madde
VUK Madde 120 – Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 119 – Hataların meydana çıkarılması Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir; 1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile; 2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile; 3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile; 4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile; 5. Mükellefin müracaatı ile. (Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 119...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları Vergilendirme hataları şunlardır; 1. Mükellefin şahsında hata; Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır; 2. Mükellefiyette hata; Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; 3. Mevzuda hata; Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet,...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 117 – Hesap Hataları Hesap hataları şunlardır; 1. Matrah hataları; Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. 2. Vergi miktarında hatalar; Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 116 – Vergi Hatası Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. MAKALE: Vergi Hatası ve Düzeltme Yolları VUK Madde 116 – Vergi Hatası ile İlgili Danıştay Kararları Karar 1:  T.C DANIŞTAY .Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas: 2023/ 221 Karar: 2023 /...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 115 – Verginin Terkini Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden; 1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin,...
Read More
VUK Madde
VUK Madde 114 – Zamanaşımı süreleri: Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye...
Read More
VUK Madde
Vergi Usul Kanunu VUK Madde 113 -Zamanaşımının Mahiyeti Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. VUK Madde 113 -Zamanaşımının Mahiyeti ile İlgili Danıştay Kararları Karar 1:  T.C DANIŞTAY 7.Daire Esas: 2021/ 1689 Karar: 2022 / 93 Karar Tarihi: 20.01.2022 ÖZET: 2012 vergilendirme dönemi...
Read More
VUK Madde
Vergi Usul Kanunu (VUK) Madde 112 – Özel Ödeme Zamanları 1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla...
Read More
VUK Madde
 VUK Madde 111 – Ödeme Zamanı Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir. Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. Bu kanunun 15, 17 ve 342 nci Maddelerinin uygulanması dolayısiyle sürenin uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür. Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk işleminin bitmesi beklenmeksizin vadesinde ödenir. 500 den fazla mükellefi...
Read More
1 2 3 4 7
Call Now Button