0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Vergi Mevzuatı
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 5)- Vergi mahremiyeti: Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar; Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;...
Read More
ankara vergi avukatı
VUK Madde 4- Vergi dairesi: Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. (Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde; mükelleflerin iş yeri ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari...
Read More
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu Madde 3- Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki...
Read More
ankara vergi avukatı
VUK Madde 2 – Gümrük ve tekel vergileri: Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili Danıştay Karaları DANIŞTAY 7. Daire Esas Yıl/No: 2008/3894 Karar Yıl/No: 2011/799 Karar tarihi: 24.11.2011 TAHAKKUKUNA VAKİ İTİRAZIN...
Read More
ankara vergi avukatı
VUK Madde 1 – Kanun’un Kapsamı Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi,...
Read More
1 5 6 7
Call Now Button